With videoconvert.com you can download your music for free and convert your favourite videos from YouTube and Vimeo online to MP3, MP4 and more.
audio / video
 • Video
 • mp4
 • flv
 • ogg
 • webm
 • mkv
 • avi
 • Audio
 • mp3
 • aac
 • m4a
 • wav
Advanced options   >
start

Odredbe i uslovi

 

1. O Videoconvert.com

Videoconvert.com je veb stranica, u vlasništvu MANDARINE INTERNATIONAL SA, sa sedištem u Bukureštu, sektor br.1, ul. Academiei, br.28-30, 8. sprat, i registrovan u Privrednom registru pod brojem J40/8533/2016, pod fiskalnim brojem CUI 36225888, kompanije koja je vlasnik i upravlja Videoconvert.com (u daljem tekstu Videoconvert).

 

Videoconvert je besplatan konverter koji korisnicima nudi mogućnost da promene formate video fajlova u mp3, mp4, avi, ili bilo koji drugi audio format, u skladu sa izričitim uslovima objašnjenim u ovom delu “Odredbi i uslova”.

 

S obzirom na činjenicu da korišćenje Videoconvert podrazumeva bezuslovno poštovanje korisnika prema ovim uslovima, preporučujemo da posvetite dovoljno vremena da pažljivo pročitate ove odredbe i uslove. Takođe preporučujemo da povremeno pristupite i ponovo pročitate ažuriranu verziju “Odredbi i uslova” kako bi doznali najnovije izmene. Zadržavamo pravo da činimo takve promene po našem nahođenju.

 

Ovi “Uslovi” važe bez obzira na uređaj koji se koristi za pristup veb stranicu Videoconvert.com (uključujući, ali ne ograničavajući se na pretraživače desktop kompjutera, laptopa ili mobilnih telefona, digitalne televizije, mobilnih telefona, automobila računara, digitalnih uređaja i drugih mobilnih uređaja ili druge tehnologije trenutno poznate ili u budućem razvoju).

 

Videoconvert ne skladišti bilo koji od fajlova koji treba da se konvertuju. URL link će se čuvati samo za vreme potrebno da se završi proces konverzije, ili za vremenski okvir neophodan za postizanje statističkih operacija koje su potrebne za optimizaciju naših usluga.

2. Definicije

“Videoconvert sadržaj” obuhvata, ali se ne ograničava, na bilo koje tekstove, grafiku, raspored, logotipe, slike, audio fajlove, članke, filmove ili druge pokretne slike koje su trajno ili privremeno sačuvane na sajtu, kao i informacije o proizvodima i/ili programima, na bilo koji način objavljenim ili na raspolaganju korisniku na sajtu, ili bilo koje proizvode koje sajt stavlja na raspolaganje.

 

Termin “Zaštitni znak” odnosi se na bilo koje i sve logotipe, brendove, imena proizvođača, trgovačka imena i oznake usluga (bilo da su registrovani ili ne) koji su prikazani na sajtu.

 

Termin ”Autorska prava” se odnosi na pravo da se prizna moralno i patrimonijalno pravo, kao jedinog autora originalnog dela, kao što je predviđeno rumunskim zakonom br. 8/1996 o autorskim i srodnim pravima, u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je Rumunija prihvatila.

 

”Konverter” je neka vrsta softvera koji ima mogućnost da promeni audio fajlove iz jednog formata u drugi (na primer, iz flac u mp3) izborom parametara kodiranja za svaki od izabranih finalnih formata fajlova kako bi dobili najbolji kvalitet zvuka.

3. Opšti uslovi korišćenja

Videoconvert daje korisnicima dozvolu da koriste usluge/proizvode koji se nalaze na sajtu, samo striktno u skladu sa ovim uslovima. Pristup i korišćenje Videoconvert.com zavise od prihvatanja, i praćenja ovih pravila i propisa. Ovi uslovi važe za svaku osobu koja pristupa i/ili koristi internet stranicu.

Da bi koristili usluge koje pruža sajt, morate imati pravnu sposobnost da pristupite Videoconvert-ovim uslovima ili da imate odobrenje roditelja ili staratelja da pregledate ovaj sajt i da to učinite pod njihovim nadzorom i autoritetom.

 

Pristupanjem i korišćenjem Videoconvert.com, prihvatate sve navedene odredbe i stoga prihvatate pravno obavezujući sporazum sa Videoconvert. Ako ne prihvatite deo ili sve odredbe uključene u Odredbama i uslovima ovde navedenim, ili ako ste nenamerno pristupili sajtu, a ne nameravate da prihvatite ove odredbe i uslove, ili ako nemate mogućnost da u potpunosti razumete i prihvatite ove uslove, molimo vas da odmah napustite ovaj sajt i ne koristite bilo koji od proizvoda koje nudi Videoconvert.

 

Posetiocima je odobren slobodan pristup sajtu i oni imaju pravo da koriste internet stranicu i fajlove nastale nakon konverzije, u skladu sa Videoconvert odredbama i uslovima, i samo poštujući zakonske odredbe navedene po ovom pitanju, prema međunarodnim konvencijama, samo za lične, nekomercijalne svrhe, koje ne ugrožavaju legitimne interese trećih lica.

 

Sadržaj Videoconvert se obezbeđuje, samo za ličnu upotrebu i ne mogu se koristiti, kopirati, distribuirati, prenositi, emitovati, prikazivati, prodavati, licencirati ili na drugi način eksploatisati na bilo koji način, u skladu sa uslovima navedenim u Ugovoru ili za bilo koju drugu svrhu bez prethodne pismene saglasnosti Videoconvert. Videoconvert konverter može da se koristi na drugim sajtovima (web master) koji žele da direktno koriste Videoconvert konverter.

 

Zadržavamo pravo da ograničimo ili odmah obustavimo pristup svakom korisniku na Videoconvert sajtu, bez najave ili motiva, ako se prekrši bilo koja od navedenih odredbi ili uslova.

 

Kao vlasnik besplatne usluge, vlasnik i administrator veb stranice Videoconvert može doneti bez ikakve prethodne formalnosti ili preduslovne akcije, bez najave, jednostrano, nemotivisano, bezuslovno i po svom nahođenju, da suspenduje ili onemogući Videoconvert. On takođe može jednostrano i po svom nahođenju da odluči da odbije pristup bilo kojem korisniku Videoconvert stranice i/ili korisniku konvertera.

 

Zabranjuje se svim drugim sajtovima trećih lica, da korišćenjem usluga ovog sajta ometaju na bilo koji način rad sajta, kao i prenos kompjuterskih virusa ili drugih štetnih materija koje bi mogle da ugroze pravilno funkcionisanje sajta.
Korišćenje bilo kog automatizovanog sistema, uključujući, ali ne ograničavajući se na, “robote”, “pauka”, “oflajn čitalaca”, itd za pristup Videoconvert tako da se šalje više zahteva i poruke serverima na sajtu nego što to može čovek razumno proizvoditi u istom vremenskom periodu, korišćenjem konvencionalnog onlajn pretraživača, strogo je zabranjeno.

 

Prikupljanja ličnih podataka za identifikaciju sa sajta Videoconvert, kao i korišćenje komunikacionog sistema koji nudi sajt, u komercijalne svrhe, zabranjeno je.
Koristeći sajt Videoconvert, prihvatate da ne izbegnete, onemogućite ili na bilo koji način ometate bezbednosni sistem sajta, ili bilo koji drugi sistem koji je instaliran radi sprečavanja ili ograničenja korišćenja ili replikacije sadržaja postavljenog na sajtu, ili koji može nametnuti ograničenja na upotrebu sajta.

4. Poštovanje zakona, prava trećih lica, i prava intelektualne svojine

Videoconvert nudi online konverter koji korisnici mogu upotrebiti samo kroz prihvatanje pune, lične i isključive odgovornosti na takav način da to ne oštećuje prava trećih lica na bilo koji način.

 

Videoconvert se isključivo može koristiti za konverziju video fajlova koji sadrže podatke za koje je korisnik primio zakonska prava, a za koje ne postoje zakonska ograničenja na snazi u vezi sa preuzimanjem, konverzijom, ili upotrebom (npr. preuzimanje ili pretvaranje ličnog video fajla, preuzimanje ili pretvaranje video fajl nakon dobijanja prava od strane autora, preuzimanje ili pretvaranje video fajlova u skladu sa izuzecima predviđenim u čl. 33 rumunskog Zakona o autorskim i srodnim pravima broj 8. 14. marta 1996. godine, preuzimanje ili pretvaranje video fajlova u audio fajlove u obrazovne svrhe, u granicama važećeg zakona za to i poštovanja svih zakonskih uslova). Fajlovi dobijeni nakon konverzije mogu se koristiti samo za ličnu upotrebu i ni u kom slučaju za komercijalnu upotrebu. Korisnik nema pravo da javno emituje na bilo koji način ili pod bilo kojim okolnostima sadržaj rezultiranih mp3 fajlova.

 

Videoconvert ne dozvoljava da se korišćenjem sajta preduzmu ilegalne aktivnosti, uključujući i aktivnosti kojima se krše prava intelektualne svojine. Nemate pravo da koriste Videoconvert za konverziju fajlova koji sadrže ilegalne podatke, koji su dobijeni kroz načine koji krše zakon, kojim se narušavaju sporazumi o poverljivosti ili autorskih prava drugih. Svako kršenje ovog stanja će privući krivičnu ili građansku odgovornost isključivo.

 

Uverite se da, kada ste preuzeli i/ili postavili fajlove ili bilo koju drugu vrstu materijala na sajt (za upotrebu pomoću konvertera ili na bilo koji drugi način), vi ne kršite prava intelektualne svojine ili drugih prava koja pripadaju trećim licima. Kada materijali postavljeni na Videoconvert sajt (za upotrebu pomoću konvertera ili na drugi način) su uzeti sa drugih sajtova, saglasni ste da se pridržavate politike dotičnih sajtova u vezi rukovanja i upotrebe ovih informacija, podataka i materijala. Molimo vas da pročitate i sledite uslove, kao i bilo koje druge dokumente koji regulišu uslove korišćenja dotičnih sajtova, inače, rizikujete kršenje uslova emitovanja i korišćenja takvih podataka i materijala, a rizikujete i pravne posledice. Pravne okolnosti koje omogućavaju korišćenje podataka i sadržaja uzetih sa drugih sajtova mogu da variraju u zavisnosti od zakona zemlje korisnika, ili bilo kojih drugih zakona koji se primenjuju na izvornom sajtu vlasnika. Obavezni ste da budete informisani o ovim pravnim zahtevima i da ih poštujete.

 

Korisnik preuzima punu odgovornost za sve postupke u vezi sa preuzimanjem podataka sa sajtova trećih strana i postavljanje podataka na Videoconvert sajt. U slučaju da prava na postavljene sadržaje koje treba konvertovati pripadaju trećoj strani, uslovi u kojima se materijali mogu koristiti i eksploatisati moraju prethodno biti dogovoreni sa nosiocem prava sadržaja. Korisnik je odgovoran za zakonitost korišćenja Videoconvert. Videoconvert samo pruža neophodnu tehničku platformu, deluje samo kao dobavljač tehnološkog proizvoda korisnog u oblasti IT ili informatike. Videoconvert ne preuzima odgovornost za zakonitost podataka koji se postavljaju za konverziju ili kako će korisnik, ili bilo koja treća strana, koristiti konvertovane fajlove.

 

Korišćenje Videoconvert konvertera bez poštovanja važećih zakona, posebno onih koji se odnose na poštovanje prava intelektualne svojine, može dovesti do zabrane pristupa korisnika uslugama sajta Videoconvert.com, zatim blokiranja pristupa korisnika na sajtu, bez prethodne najave, u slučaj takve prakse.

 

Videoconvert.com i svi sadržaji sa ovog sajta: programi, zaštitni znaci, logotipi, grafika, tekst, video ili audio fajlovi, fotografije, dizajn, programi i baze podataka, kao i svaki drugi materijal postavljen na ovom sajtu, zaštićeni su autorskim pravima i vlasništvo su firme Mandarine International SA i njenih saradnika.

 

Sajt i njegov sadržaj zaštićeni su rumunskim zakonom za autorska prava i intelektualnu svojinu i međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava. Korišćenje logoa i drugih obeležja Videoconvert Mandarine International S.A. ili bilo koje udruživanje sa Videoconvert ili Mandarina International S.A. brendovima, bez prethodnog dobijanja našeg pismenog odobrenja, strogo je zabranjeno.

 

Svako neovlašćeno kopiranje, reprodukcija, modifikacija ili transformacija prvenstveno korišćenog kompjuterskog programa na sajtu strogo su zabranjeni bez odobrenja nosioca autorskog prava programa.

 

Ako imate informaciju da je došlo do kršenja vašeg autorskog prava zloupotrebom Videoconvert sajta, savetujemo vam da nam pošaljete obaveštenje u vezi povreda autorskih prava, sa faktičkim podacima koji dokazuju kršenje vaših prav. Obaveštenje mora da sadrži podatke koji omogućavaju identifikaciju kopiranog rada, sajt (link za internet lokaciju) sa kog je preuzet, kratke, ali uverljive dokaze da podrže činjenicu da ste vi vlasnik autorskog prava dotičnog rada ili dokaz da vi delujete u ime nosioca prava, kao i pravnu izjavu kojom preuzimate rizik plaćanja obaveznih penala, ukoliko niste postupili u dobroj nameri. Obaveštenja treba poslati na [email protected]

Ako se primi gore navedeno obaveštenje, menadžer i/ili vlasnik Videoconvert će posvetiti dužnu pažnju da identifikuje korisnika koji zloupotrebljava proizvod, kršeći prava, i tražiće da blokira budući pristup dotičnog korisnika Videoconvert sajtu.

5. Ograničenje odgovornosti

Pristupanjem i korišćenjem Videoconvert, prihvatate činjenicu da koristite sajt na sopstveni rizik, jer ste isključivo odgovorni za poštovanje zakona, prava trećih lica i uslove pod kojima se nudi ovaj proizvod.

 

Videoconvert nije odgovoran za ponašanje svojih korisnika i neće biti odgovoran za štetu koju korisnici prouzrokuju trećim licima, jer Videoconvert samo nudi tehnički proizvod propraćen odredbama i uslovima korišćenja koji, ako se poštuju, obezbeđuju poštovanje zakona, prava i pravnih interesa pojedinaca.

 

Videoconvert, njegov vlasnik/nosilac/administrator, sve pravna lica i povezane kompanije ili oni koje su uključeni u istoj grupi, saradnici, zaposleni i drugi agenti kompanije Mandarine International SA uključeni u sprovođenje bilo koje od usluga koje se nude na sajtu nisu odgovorni za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak, bilo koje prirode, koji bi rezultirao kao posledica pristupa sajtu, ili u vezi sa korišćenjem ovog sajta i njegovog sadržaja, čak i ako su prethodno obavešteni o mogućnosti nastanka takvih šteta. Isto tako, ne mogu i neće biti odgovorni za one koji koriste Videoconvert zlonamerno i suprotno zakonu, ili kršenjem nametnutih uslova.

 

Videoconvert ne preuzima nikakav rizik za štetu nastalu korisnicima koji pristupaju ovom sajtu, uključujući i eventualne viruse ili druge štetne elemente koji izazivaju oštećenja računara ili drugih elektronskih uređaja korisnika, mreži iz koje se pristupa ovom sajtu ili bilo koji drugi gubitak podataka. Pristup i korišćenje Videoconvert će biti isključiva odgovornost korisnika.

 

Videoconvert nije odgovoran za izmenu, suspenziju ili prekid usluga na sajtu.

U delovima sajta koji sadrže komentare čitalaca, za sadržaj komentara su odgovorni u potpunosti autori. Videoconvert zadržava pravo da ne objavi te komentare ili mišljenja koji su u suprotnosti sa uslovima korišćenja ili koji na bilo koji način štete ugled Videoconvert, ugled partnera, ili trećih lica.

 

Videoconvert ne može ni na koji način, da garantuje da će usluge koje se pružaju na sajtu biti bez prekida, pravovremene, sigurne ili bez grešaka.

Videoconvert ne prihvata nikakvu odgovornost za obezbeđivanje tačnosti sadržaja koje obezbeđuju treće strane.

 

Za ukupan obrazovni, socijalni, informativni, multimedijalni sadržaj kom korisnici pristupaju pomoću Videoconvert su odgovorni spoljni sajtovi koji ga obezbeđuju, a čiji je sadržaj dostupan javnosti. Ovi sajtovi i njihovi operateri su odgovorni za čuvanje, skladištenje i/ili prenošenje sadržaja i Videoconvert ne održava bilo kakav odnos sa sajtovima trećih lica i nije, dakle, odgovoran za sadržaj niti kontroliše sadržaj.

6. Linkovi ka drugim sajtovina

Sajt Videoconvert sadrži linkove ka sajtovima trećih lica ili druge usluge koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom administratora Videoconvert. Korišćenje i pristup bilo kojem od ovih linkova je po izboru korisnika, a kada se njima pristupa, korisnici moraju da poštuju politike odgovarajućih sajtova. Molimo Vas da pročitate uslove korišćenja i izjave privatnosti svih sajtova trećih strana pre nego ih koristite ili pre slanja ličnih podataka ili bilo kojih drugih informacija, na ili putem tih sajtova.

 

Videoconvert ne kontroliše i nije odgovoran za dostupnost tim sajtovima, njihovom sadržaju, niti za povrede autorskih prava, tačnost i istinitost informacija koje se nalaze na tim sajtovima, bezbednost koju oni pružaju, da li oni sadrže viruse ili druge štetne elemente koji ugrožavaju vaš računar, mogu ga povrediti, ili oštetiti druge elektronske uređaje, ili mogu povrediti mrežu koja se koristi za pristup sajtovima, ili gubitak podataka. Isto tako, Videoconvert nije odgovoran za vrstu proizvoda ili drugih materijala koje nude ti sajtovi, za komercijalne aktivnosti koje praktikuju ti sajtovi, ili bilo kakvu štetu ili gubitak koji korisnici mogu da pretrpe pristupom tim linkovima, ili u vezi sa informacijama, sadržajem, robom ili uslugama na tim lokacijama.

7. Izmene ovih uslova

Videoconvert zadržava pravo da izmeni ili zameni sadržaj Uslova korišćenja u bilo kom trenutku, sa ili bez obaveštenja korisnika. Novi uslovi se primenjuje od trenutka kada su postavljeni na sajtu i nemaju retroaktivno dejstvo.

 

Svaka modifikacija, bez obzira na to koliko značajna može biti, i zamena odredbi i uslova, u potpunosti zavise od Mandarine International SA.

Proverite i redovno preispitujte uslove, s obzirom na to da će bilo kakve promene stupiti na snagu odmah nakon što su objavljene na sajtu. Vaš nastavak upotrebe sajta nakon izmena uslova će se smatrati kao prećutno prihvatanje izmena.

8. Važeći zakon

Važeći zakon je rumunski zakon. Za svaki spor Videoconvert sa bilo kojim korisnikom ili u vezi sa ponuđenim sadržajem Videoconvert-a je nadležan rumunski sud u nadležnosti grada u u kom se nalazi sedište vlasnika Videoconvert, odnosno grad Bukurešt.

9. Žalbe / Podrška

Za sva pitanja, probleme, pritužbe, sugestije u vezi sajta ili usluga koje nudi Videoconvert, kontaktirajte nas putem e-maila na [email protected]

 

Poslednje izmene su izvršene 21.12.2016.