Podmienky používania

 

1. O Videoconvert.com

Videoconvert.com je webová stránka, ktorú vlastní MANDARINE INTERNATIONAL S.A., so sídlom v mestskej časti 1, Bukurešť, ulica Academiei č. 28-30, poschodie 8, zaregistrovaná v Obchodnom registri pod č. J40/8533/2016, IČO 36225888, spoločnosť, ktorá vlastní a spravuje Videoconvert.com (v pokračovaní pomenovaná Videoconvert).

 

Videoconvert je bezplatný konvertor, ktorý poskytuje používateľom možnosť zmeniť formát súboru do mp3, mp4, avi alebo do akéhokoľvek iného audio formátu v súlade s podmienkami výslovne stanovenými v tejto časti ”Podmienok používania”.

 

Vzhľadom na to, že používanie Videoconvert predpokladá bezpodmienečný súhlas používateľa s týmito podmienkami, odporúčame ti, aby si si vyčlenil dostatok času na pozorné prečítanie tejto časti Podmienok používania. Taktiež ti odporúčame, aby si pravidelne navštevoval a čítal aktualizovanú verziu týchto Podmienok používania, aby si zistil posledné zmeny. Vyhradzujeme si právo vykonávať takéto zmeny na základe vlastného uváženia.

 

Tieto podmienky sa uplatňujú bez ohľadu na zariadenie, ktoré používaš na sprístupnenie webovej stránky Videoconvert.com (vrátane, ale bez obmedzenia sa na webové prehliadače pre desktop, laptop alebo mobilné zariadenia, digitálnu televíziu, mobilné telefóny, vozidlové počítače, prenosné digitálne zariadenia a iné mobilné zariadenia alebo technológie známe v súčasnosti, alebo ktoré budú rozvinuté v budúcnosti).

 

Videoconvert nehosťuje žiadny zo súborov používaných v rámci konvertora. Vložený URL bude zachovaný len za obdobie potrebné pre ukončenie procesu konvertovania alebo za obdobie potrebné na realizáciu štatistických procedúr za účelom optimalizácie našich služieb.

2. Definície

„Obsah Videoconvert”: zahŕňa, bez obmedzenia sa na, akýkoľvek text, grafiku, uloženie na strane, logá, obrázky, audio súbory, články, filmy alebo iné pohybové obrázky, ktoré sú trvalo alebo dočasne hosťované na webovej stránke, ako aj detaily o produktoch a/alebo softvéri, zverejnené alebo disponibilné akýmkoľvek spôsobom pre používateľa na webovej stránke, ako aj akékoľvek produkty dodávané prostredníctvom webovej stránky.

 

Pojem „Ochranná známka” sa vzťahuje na ktorékoľvek a všetky logá, názov známky, mená výrobcov, obchodné mená a značky služieb (bez ohľadu na to, či sú registrované, alebo nie), ktoré sú zverejnené na webovej stránke.

 

Pojem „Autorské právo” sa vzťahuje na právo byť uznaný ako nositeľ morálnych a majetkových atribútov, tak ako je to stanovené v rumunskej legislatíve Zákonom č. 8/1996 o autorských právach a súvisiacich právach, ale aj v súlade s medzinárodnými dohovormi, ku ktorým pristúpilo Rumunsko.

 

„Konvertor” je pojem, ktorý sa vzťahuje na softvérový produkt, ktorý má schopnosť konvertovať audio súbory z jedného formátu do druhého (napríklad z FLAC do MP3) zvolením kódovacích parametrov pre každý z formátov vybraných pre cieľové súbory, za účelom získania zvuku najlepšej kvality.

3. Všeobecné podmienky používania

Videoconvert poskytuje používateľom povolenie používať služby/produkty ponúkané na webovej stránke len za prísneho rešpektovania týchto podmienok používania. Sprístupnenie a používanie Videoconvert.com je podmienené akceptovaním a rešpektovaním týchto pravidiel a noriem. Nasledovné pojmy sa uplatňujú pre všetky osoby, ktoré sprístupnia a/alebo používajú webovú stránku.

Aby si mohol používať služby poskytované na webovej stránke musíš mať právnu spôsobilosť na dodržiavanie podmienok Videoconvert, alebo mať súhlas jedného z rodičov či poručíka s navštevovaním tejto webovej stránky a robiť túto vec pod ich dozorom a autoritou.

 

Sprístupnením a používaním webovej stránky Videoconvert.com vyjadruješ svoj súhlas so všetkými nasledujúcimi ustanoveniami a takýmto spôsobom uzavieraš s Videoconvert dohodu s právnym záväzným charakterom. Ak čiastočne alebo celkovo nesúhlasíš s ustanoveniami uvedenými Podmienkach používania Videoconvert, alebo ak si webovú stránku navštívil omylom, bez úmyslu súhlasiť s Podmienkami používania, alebo ak nie si spôsobilý úplne porozumieť alebo akceptovať Podmienky používania Videoconvert, prosíme ťa, aby si okamžite opustil túto webovú stránku a aby si nepoužíval žiaden z produktov ponúkaných Videoconvert.

 

Návštevníci získajú voľný prístup na webovú stránku a sú oprávnení používať webovú stránku a súbory vzniknutý z konvertovania v súlade s ustanoveniami Podmienok používania Videoconvert a len za rešpektovania zákonných ustanovení špecifických pre subjekt, v súlade s medzinárodnými dohovormi, len na osobné, neobchodné účely a bez porušenia zákonných práv a záujmov tretích strán.Návštevníci získajú voľný prístup na webovú stránku a sú oprávnení používať webovú stránku a súbory vzniknutý z konvertovania v súlade s ustanoveniami Podmienok používania Videoconvert a len za rešpektovania zákonných ustanovení špecifických pre subjekt, v súlade s medzinárodnými dohovormi, len na osobné, neobchodné účely a bez porušenia zákonných práv a záujmov tretích strán.

 

Obsah Videoconvert je „poskytovaný ako taký” len na použitie pre osobné účely a nemôže byť použitý, kopírovaný, zdieľaný, odosielaný, vysielaný, vyvesený, predaný, licencovaný alebo prevádzkovaný žiadnym iným spôsobom, v súlade s podmienkami stanovenými v týchto Podmienkach používania, alebo na žiadne iné účely bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu od Videoconvert. Konvertor Videoconvert, môže byť použitý inými webovými stránkami (administrátormi), ktorí chcú použiť konvertor Videoconvert priamym spôsobom.

 

Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo okamžite prerušiť prístup ktoréhokoľvek používateľa na stránku Videoconvert, bez oznámenia alebo zdôvodnenia, ak ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok používania bolo porušené.

 

Majúc na zreteli, že je majiteľom bezplatnej služby, držiteľ a administrátor webovej stránky Videoconvert môže rozhodnúť, bez akýchkoľvek predbežných formalít alebo postupov, bez upozornenia, jednostranne, neodôvodnene, bezpodmienečne a v súlade s vlastnou vôľou o pozastavení alebo prerušení služieb Videoconvert. Taktiež oni môžu jednostranne a podľa vlastnej vôle zamietnuť prístup ktoréhokoľvek používateľa stránky Videoconvert a/alebo konvertora.

 

Je prísne zakázané prevádzkovanie webovej stránky tretími osobami, narušovanie používania stránky akýmkoľvek spôsobom, ako aj odosielanie informatických vírusov alebo iných prvkov, ktoré by mohli skompromitovať dobré fungovanie webovej stránky.
e prísne zakázané používanie akýchkoľvek automatizovaných systémov, vrátane, ale bez obmedzenia na „boty”, „vyhľadávacie roboty” a „offline čítačky” atď., ktoré sprístupňujú Videoconvert spôsobom, ktorý by mohol odosielať viaceré žiadosti serverom webovej stránky než by to mohol vykonať jeden človek uváženým spôsobom, za také isté časové obdobie používaním konvenčného webového prehliadača.

 

Je zakázané zhromažďovanie osobných identifikačných údajov z webovej stránky Videoconvert, ako aj používanie komunikačných systémov ponúkaných na webovej stránke na obchodné účely.
Používaním webovej stránky Videoconvert súhlasíš s tým, že sa nebudeš vyhýbať, neodaktivuješ alebo nebudeš zasahovať do bezpečnostných systémov webovej stránky alebo do ktorýchkoľvek systémov, ktorých účelom je predchádzať alebo obmedziť používanie alebo kopírovanie obsahov zverejnených na webovej stránke alebo ktoré nastoľujú obmedzenia týkajúce sa používania webovej stránky.

4. Rešpektovanie zákona, práv tretích strán a duševného vlastníctva

Videoconvert ponúka používateľovi konvertor on-line, ktorý môže byť používaný len na celkovú vlastnú, osobnú a exkluzívnu zodpovednosť, spôsobom, ktorým nebudú porušené žiadne práva tretích osôb.

 

Videoconvert môže byť striktne používaný na konvertovanie video súborov, ktoré obsahujú údaje, pre ktoré používateľ vlastní zákonné práva, a pre ktorých sťahovanie, konvertovanie a používanie nejestvujú platné právne obmedzenia (napríklad sťahovanie alebo konvertovanie osobného video súboru, keď toto právo bolo poskytnuté autorom, sťahovanie alebo konvertovanie video súboru v súlade s výnimkami stanovenými čl. 33 z rumunského Zákona č. 8/1996 o autorských právach a súvisiacich právach zo 14. marca 1996, sťahovanie alebo konvertovanie video súboru do audio súboru so vzdelávacím účelom, v medziach uplatniteľného zákona a pri rešpektovaní všetkých právnych požiadaviek). Súbory vzniknuté konvertovaním môžu byť použité len na osobné účely a v žiadnom prípade nie na obchodné účely. Používateľ nemá právo za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom verejne rozširovať obsah vzniknutého súboru mp3.

 

Videoconvert nepovoľuje vykonávanie nelegálnych aktivít prostredníctvom webovej stránky, vrátane činností, ktoré porušujú niektoré práva duševného vlastníctva. Nemáš právo používať Videoconvert na konvertovanie súborov, ktoré obsahujú nelegálne údaje získané metódami, ktoré porušujú zákon, ktoré porušujú dohody o ochrane osobných údajov alebo autorské práva iných osôb. Akékoľvek porušenie tejto podmienky vedie k tvojej výlučnej trestnej alebo občianskej zodpovednosti.

 

Prosíme ťa, aby si sa uistil, že v okamihu, keď sťahuješ a/alebo nahrávaš súbory alebo akékoľvek iné materiály v rámci webovej stránky (aby boli použité pre konvertor alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neporušuješ žiadne duševné vlastníctvo ani žiadne iné práva prislúchajúce tretím osobám. Ak materiály nahraté na webovej stránke Videoconvert (aby boli použité pre konvertor alebo iným spôsobom) boli prebraté z iných webových stránok, súhlasíš s rešpektovaním politík daných webových stránok týkajúcich sa spravovania a používania týchto informácií, údajov a materiálov. Prosíme ťa, aby si si prečítal a rešpektoval podmienky používania a akékoľvek iné dokumenty, ktoré upravujú podmienky používania daných webových stránok, inak sa vystavuješ riziku porušenia podmienok rozširovania prislúchajúcich daným údajom a materiálom a riskuješ možný trest. Zákonné podmienky, ktoré povoľujú používanie údajov a obsahu prebratého z iných webových stránok, môžu byť rôzne v závislosti od zákonov platných v krajine používateľa alebo od akýchkoľvek zákonov, ktoré sú uplatniteľné pre majiteľa zdrojovej webovej stránky. Máš povinnosť informovať sa o týchto zákonných požiadavkách a rešpektovať ich.

 

Používateľ je plne zodpovedný za všetky činnosti spojené so sťahovaním údajov z webových stránok tretích strán a ich nahratím na Videoconvert. Ak autorské práva nad nahratým obsahom a nad obsahom, ktorý bude konvertovaný, patria tretej strane, podmienky, za ktorých dané dielo môže byť použité a prevádzkované, musia byť predbežne dohodnuté s držiteľom práva nad obsahom.
Používateľ je zodpovedný za zákonnosť spôsobu, akým je používaný Videoconvert. Videoconvert poskytuje len potrebnú technickú platformu a pôsobí výlučne len ako dodávateľ technického výrobku v oblasti IT alebo v oblasti informačných vied. Videoconvert nenesie žiadnu zodpovednosť voči používateľovi alebo voči tretím osobám za zákonnosť údajov vložených za účelom konvertovania alebo za spôsob, akým sú použité už konvertované údaje.

 

Používanie konvertora Videoconvert bez rešpektovania platných zákonov, najmä tých, ktoré sa vzťahujú na duševné vlastníctvo, môže viesť k zakázaniu prístupu používateľa k službám poskytovaným webovou stránkou Videoconvert, po ktorom nasleduje tvoje blokovanie na našej webovej stránke bez predbežného upozornenia, ak budeme informovaní o pokračovaní takýchto praktík.

 

Videoconvert.com a celý obsah nachádzajúci sa na tejto stránke: programy, obchodné značky, logá, grafika, texty, audio a video súbory, fotografie, výkresy, softvér a databázy a akékoľvek iné materiály zverejnené na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami a nachádzajú sa vo vlastníctve MANDARINE INTERNATIONAL S.A. alebo jej spoločníkov.

 

Webová stránka a jej obsah sú chránené rumunským zákonom o autorských právach a právach duševného vlastníctva a medzinárodným zákonodarstvom o ochrane autorských práv. Používanie loga Videoconvert a iných obchodných značiek spoločnosti Mandarine International S.A. alebo akékoľvek asociovanie so značkami Videoconvert alebo Mandarine International S.A. bez predchádzajúceho získania nášho písomného súhlasu je prísne zakázané.

 

Akékoľvek kopírovanie, reprodukovanie, zmena alebo neoprávnená transformácia hlavného softvéru používaného webovou stránkou je prísne zakázaná bez súhlasu držiteľa autorského práva nad aplikáciou.

 

Ak pokladáš, že tvoje autorské právo bolo porušené nesprávnym používaním webovej stránky Videoconvert, odporúčame ti, aby si nám poslal oznámenie, v ktorom upozorníš na toto porušenie, podporené skutočnými údajmi, ktoré predstavujú dôkaz skutočnosti, že tvoje práva boli porušené. Oznámenie musí obsahovať údaje, ktoré umožnia identifikáciu kopírovaného diela, webovú stránku (link na internetovú adresu), z ktorého bolo prebraté, stručné, ale presvedčivé dôkazy, ktoré podporujú skutočnosť, že si držiteľom autorských práv nad dielom alebo dôkaz skutočnosti, že konáš v mene držiteľa práva, ako aj čestné prehlásenie, v ktorom preberáš riziko za dôsledky, ktoré môžu vzniknúť, ak si nekonal zákonne. Oznámenia budú zasielané na [email protected]

Ak dostaneme upozornenie ako to, ktoré je uvedené vyššie, administrátor a/alebo majiteľ Videoconvert vynaloží všetku snahu, aby identifikoval používateľa, ktorý použil nezodpovedajúcim spôsobom produkt a ktorý takýmto spôsobom porušil dovolávané práva a pokúsi sa o blokovanie prístupu daného používateľa k Videoconvert v budúcnosti.

5. Obmedzenie zodpovednosti

Sprístupnením a používaním Videoconvert si nárokuješ skutočnosť, že používanie webovej stránky sa koná na vlastný účet, ti si jediná osoba zodpovedná za rešpektovanie zákonov a práv tretích strán a podmienok, za ktorých ti je tento produkt poskytnutý.

 

Videoconvert nebude zodpovedná za správanie svojich používateľov a nebude zodpovedať za škody spôsobené svojimi používateľmi tretím stranám, lebo Videoconvert poskytuje len technický produkt spolu s podmienkami používania, ktoré svojim rešpektovaním zabezpečujú rešpektovanie zákona a zákonných práv a záujmov prislúchajúcich osobám.

 

Videoconvert, jej majiteľ/držiteľ/konateľ, všetky právnické osoby a pridružené jednotky, alebo tie, ktoré patria do tej istej skupiny, zmluvní partneri, zamestnanci a iní reprezentanti Mandarine International SA, ktorí sú implikovaní do implementácie akýchkoľvek služieb poskytovaných na webovej stránke, nie sú zodpovední za priame či nepriame škody akejkoľvek povahy, ktoré by vznikli sprístupnením webovej stránky, alebo ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a jej obsahu, ani len v prípade, že boli predbežne upozornení na možnosť vzniku takýchto strát. Navyše nemôžu a nebudú zodpovedať v mene tých, ktorí používajú Videoconvert so zlými úmyslami, v rozpore so zákonom alebo s nerešpektovaním stanovených podmienok.

 

Videoconvert nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používateľom sprístupnením webovej stránky, vrátane za potenciálne informatické vírusy alebo za iné škodlivé prvky, ktoré spôsobujú poškodenie počítačov alebo iných elektronických zariadení vlastnených používateľmi alebo návštevníkmi alebo sietí, z ktorých je webová stránka sprístupnená alebo za akékoľvek iné straty údajov.

 

Videoconvert nezodpovedná za zmenu, prerušenie alebo pozastavenie služieb, ktoré sú disponibilné na webovej stránke.

Za tie časti webovej stránky, ktoré obsahujú názory zo strany čitateľov, celkovú zodpovednosť za obsah týchto názorov nesú daní autori. Videoconvert si vyhradzuje právo nezverejňovať tie názory alebo mienky, ktoré odporujú podmienkam používania alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú povesť spoločnosti Videoconvert, jej majiteľov alebo tretích strán.

 

Videoconvert nemôže garantovať v žiadnom prípade, že služby, ktoré poskytuje, budú dodané neporušene, včas, bezpečné a bez chýb.

Videoconvert odmieta akúkoľvek zodpovednosť pokiaľ ide o záruku presnosti obsahu dodávaného tretími stranami.

 

Všetok vzdelávací, sociálny, informačný a multimediálny obsah sprístupnený používateľom cez Videoconvert je hosťovaný a dodávaný externými webovými stránkami, ktorých obsah je prístupný širokej verejnosti. Tieto webové stránky a ich prevádzkovatelia sú zodpovední za hosťovaný, uložený a/alebo odosielaný obsah a Videoconvert neudržiava žiadny vzťah s webovými stránkami tretích strán, a preto nenesie zodpovednosť za daný obsah a ani ho nemôže kontrolovať.

6. Odkazy na iné stránky

Webová stránka Videoconvert obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, alebo na iné služby, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované administrátormi Videoconvert. Používanie a sprístupnenie týchto odkazov je podľa voľby používateľa a vo chvíli, keď sú sprístupnené, používatelia sa podriaďujú politike vzťahujúcej sa na danú webovú stránku. Prosíme ťa, aby si si prečítal podmienky používania a prehlásenia o ochrane osobných údajov vzťahujúce sa na všetky webové stránky niektorých tretích strán pred ich použitím alebo pred odoslaním osobných údajov alebo akýchkoľvek informácií na alebo prostredníctvom týchto webových stránok.

 

Videoconvert nekontroluje a nie je zodpovedná za dostupnosť týchto stránok, ich obsah, možné porušenie autorských práv, presnosť a pravdivosť informácií poskytovaných týmito stranami, bezpečnostné systémy, ktorými disponujú, či tieto obsahujú informatické vírusy alebo iné škodlivé prvky, ktoré ti ohrozia počítač, alebo ktoré spôsobia škody na počítači alebo iných elektronických zariadeniach alebo na sieti, z ktorej si sprístupnil webovú stránku alebo za akékoľvek iné straty údajov.
V tom istom čase Videoconvert nezodpovedá za druh výrobkov alebo iné materiály, ktoré ponúkajú tieto webové stránky, za obchodné činnosti, ktoré dané stránky vykonávajú a ani za žiadne škody či straty, ktoré by používatelia mohli utrpieť sprístupnením daných odkazov, alebo v spojitosti s informáciami, obsahom, tovarom alebo službami, ktoré sú im poskytnuté danými webovými stránkami

7. Zmena týchto podmienok

Videoconvert si vyhradzuje právo hocikedy zmeniť alebo nahradiť obsah podmienok používania, s alebo bez predchádzajúceho upozornenia používateľa. Nové podmienky sa stanú uplatniteľné v okamihu ich zverejnenia na webovej stránke a nemajú spätný účinok.

 

Akákoľvek zmena, bez ohľadu na to, aká je závažná, ako aj nahradenie podmienok používania závisí od absolútneho uváženia spoločnosti Mandarine International S.A.

Prosíme ťa, aby si si pravidelne preveril a prečítal tieto podmienky, majúc na zreteli skutočnosť, že akékoľvek zmeny sa budú uplatňovať okamžite od chvíle ich zverejnenia na webovej stránke. Používanie webovej stránky po tom, čo tieto zmeny boli zverejnené, bude pokladané za tichý súhlas so zmenami.

8. Rozhodné právo

Rozhodným právom je zákonodarstvo v Rumunsku. Akýkoľvek spor medzi Videoconvert a jedným z používateľov Videoconvert, alebo v spojitosti s dodávaním produktov Videoconvert spadá pod právomoc súdov v Rumunsku na mieste, v ktorom sa nachádza sídlo Videoconvert, menovite Bukurešť.

9. Reklamácie/Asistencia

Kvôli akýmkoľvek otázkam, pochybnostiam, sťažnostiam, návrhom týkajúcim sa webovej stránky alebo služby poskytovanej spoločnosťou Videoconvert, ťa prosíme, aby si nás kontaktoval na e-mailovej adrese: [email protected] videoconvert.com.

 

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 21.12.2016.