Zasady i Warunki

 

1. O Videoconvert.com

Videoconvertjest stroną należącą do MANDARINE INTERNATIONAL S.A., z siedzibą w Bukareszcie, Ulica Academiei nr. 28-30, piętro 8, sektor 1, Bukareszt, Rumunia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr. J40/8533/2016, NIP 36225888, firma, która jest posiadaczem i zarządcą(dalej zwana Videoconvert).

 

Videoconvert Jest to darmowy konwerter, który pozwala użytkownikom na zmianę formatu pliku wideo do formatu MP3, MP4, AVI lub jakiegokolwiek innego formatu audio, zgodnie z warunkami określonymi wyraźnie w niniejszym rozdziale ”Zasady i Warunki”.

 

Biorąc pod uwagę, że użytkowanie Videoconvert oznacza bezwarunkową akceptację tych zasad i warunków oraz bezwarunkowego przystąpienia użytkownika do tych warunków, zaleca się, aby przeznaczyć wystarczająco dużo czasu w celu uważnego przeczytania tej sekcji Zasad i Warunków. Zalecamy również okresowo odwiedzać i ponownie przeczytać zaktualizowaną wersję niniejszych Zasad i Warunków w celu zapoznania się z najnowszymi zmianami. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania takich zmian według naszego uznania.

 

Zasady mają zastosowanie niezależnie od używanego urządzenia aby uzyskać dostęp do strony Videoconvert.com (w tym, ale nie ograniczając się do przeglądarek internetowych na ekranie startowym, laptopa lub urządzeń mobilnych, telewizji cyfrowej, telefonów komórkowych, komputerów osobistych, przenośnych urządzeń cyfrowych i innych urządzeń mobilnych lub technologii, obecnie znanych lub rozwijanych w przyszłości).

 

Videoconvert nie hostuje żadnych plików używanych w ramach Konwertera. Wklejony adres URL będzie przechowywany tylko na czas niezbędny do zakończenia procesu konwersji lub czas potrzebny do przeprowadzenia operacji statystycznych w celu ulepszania naszych usług.

2. Nazewnictwo

„Zawartość Videoconvert”: obejmuje, bez ograniczeń, dowolny tekst, grafikę, układ strony, logotypy, zdjęcia, materiały audio, filmy lub inne ruchome obrazy, artykuły, które są hostowane na stałe lub czasowo na stronie internetowej, szczegóły o produktach i/lub oprogramowaniu, opublikowane lub dostępne w jakikolwiek sposób użytkownikowi na stronie internetowej jak i produkty dostarczone za pośrednictwem strony internetowej.

 

Określenie “Znak towarowy” odnosi się do każdego loga, nazw marek, nazw producentów, nazw handlowych, znaków usługowych (zarejestrowane lub nie) które są zamieszczone na stronie internetowej.

 

Określenie „Prawo autorskie” odnosi się do prawa bycia uznanym jako posiadający atrybuty porządku moralnego jedyny autor oryginalnego dzieła, jak przewidziano to w ustawodawstwie Rumunii w Ustawie nr. 8/1996, dotyczącej praw autorskich i pokrewnych, a także zgodnych z konwencjami międzynarodowymi, do których Rumunia przystąpiła.

 

“Konwerter” to określenie odnoszące się do programu, który ma zdolność do konwersji plików audio z jednego formatu na inny (na przykład, z formatu FLAC do formatu MP3) przez dobór parametrów kodowania dla każdego z wybranych formatów dla plików docelowych w celu uzyskania jak najlepszej jakości dźwięku.

3. Ogólne Warunki Użytkowania

Videoconvert udziela użytkownikom uprawnień do korzystania z usług/produktów oferowanych w ramach strony internetowej, tylko przez ścisłe przestrzeganie tych zasad i warunków. Dostęp i użytkowanie Videoconvert.com jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania tych zasad i regulacji. Następujące warunki mają zastosowanie do wszystkich osób, którzy wchodzą i/lub korzystają ze strony internetowej.

Aby korzystać z usług świadczonych przez stronę internetową, musisz mieć zdolność prawną do przestrzegania warunków Videoconvert lub mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, aby odwiedzić tę stronę internetową i możesz to robić pod ich opieką i nadzorem.

 

Przez wejście i używanie Videoconvert.com, zgadzasz się na wszystkie następujące przepisy, a tym samym, zawierasz prawnie wiążącą umowę z Videoconvert. W przypadku, kiedy nie akceptujesz częściowo lub w całości postanowień sekcji Zasady i WarunkiVideoconvert lub w przypadku, kiedy przypadkowo znalazłeś się na stronie internetowej YTMP3.com, lub jeśli nie masz zdolności do rozumienia lub całkowitego zaakceptowania Zasad i Warunków użytkowania Videoconvert.com, prosimy o natychmiastowe opuszczenie tej strony internetowej i o niekorzystanie z produktów Videoconvert.

 

Odwiedzający mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do strony internetowej i są uprawnieni do korzystania ze strony internetowej jak i pliku docelowego pochodzącego z konwersji zgodnie z postanowieniami sekcji Zasad i Warunków Videoconvert i tylko poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, konwencji międzynarodowych, tylko do celów osobistych i niekomercyjnych, bez uszczerbku dla praw i prawnych interesów stron trzecich.

 

Treść Videoconvert jest “oferowana tak jak jest” wyłącznie do użytku osobistego i nie może być wykorzystywana, kopiowana, rozpowszechniana, przekazywana, publikowana, wklejana, licencjonowana lub wykorzystywana w żaden inny sposób niż ten przewidziany w niniejszych warunkach lub innych celach bez uprzedniej pisemnej zgody Videoconvert. Konwerter Videoconvert może być używany przez inne strony internetowe (administratorzy), którzy chcą używać bezpośrednio konwertera Videoconvert.

 

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępu każdemu użytkownikowi do strony Videoconvert, bez zawiadomienia lub podania przyczyny w przypadku, kiedy którekolwiek z postanowień tych Zasad i Warunków zostały naruszone.

 

Biorąc pod uwagę, że jest to usługa darmowa, właściciel i zarządca strony internetowej Videoconvert może zdecydować, bez żadnych wstępnych formalności lub procedur bez uprzedniego powiadomienia, jednostronnie, bez podania przyczyn, bezwarunkowo i zgodnie z jego wolą, o zawieszeniu lub przerwaniu usług Videoconvert. Ponadto, mogą oni, jednostronnie i według własnego uznania, odmówić dostępu każdemu użytkownikowi do strony Videoconvert i/lub konwertera.

 

Zabrania się surowo eksploatacji strony internetowej przez osoby trzecie, zakłóceń użytkowania strony w jakikolwiek sposób, jak i przesyłania wirusów komputerowych lub innych elementów, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu strony internetowej.
Zabrania się surowo używania jakiegokolwiek systemu automatycznego, w tym, ale nie ograniczając się do, “botów”, “poszukiwaczy rootkitów” lub “czytników offline” itp., które wchodzą Videoconvert w sposób, który mógłby przekazać, w pewnym okresie czasu, więcej żądań niż człowiek miałby możliwość zrobić racjonalnie przy użyciu konwencjonalnej przeglądarki w tym samym okresie czasu.

 

Zabrania się zbierania informacji lub danych osobowych w ramach strony internetowej Videoconvert, jak i użytkowania systemów łączności, oferowanych w ramach strony internetowej do celów komercyjnych.
Przez użytkowanie strony Videoconvert, zgadzasz się nie obchodzić, wyłączać lub zakłócać systemów zabezpieczeń strony internetowej lub w systemach, które zapobiegają lub ograniczają użytkowanie lub kopiowanie zawartości opublikowanej na stronie internetowej, lub które mogłyby nakładać ograniczenia w odniesieniu do użytkowania strony internetowej.

4. Przestrzeganie prawa, praw stron trzecich i praw własności intelektualnej

Videoconvert udostępnia użytkownikowi konwerter online, który może być używany tylko przez przyjęcie pełnej odpowiedzialności, osobistej i wyłącznej, w sposób, który nie jest zagrożony przez jakiekolwiek prawa stron trzecich.

 

Videoconvert może być używany wyłącznie do konwersji plików formatu wideo zawierającego dane, do których użytkownik posiada prawo używania i do których pobierania, konwersji i użytkowania nie istnieją ograniczenia prawne (np. pobierania i konwertowania jednego z własnych plików wideo użytkownika, pobieranie lub konwertowanie pliku wideo, w którym prawo to zostało przekazane przez autora, pobieranie lub konwertowanie pliku wideo zgodnie z wyjątkami przewidzianymi w art. 33 Ustawy rumuńskiej nr 8/1996 r. dotyczącej Praw Autorskich i Praw Pokrewnych z dnia 14 marca 1996, pobieranie lub konwersja plików wideo do formatu audio w celach edukacyjnych, w granicach ustanowionych przez prawo, i przez przestrzegania wszystkich warunków prawnych). Pliki uzyskane przez konwersję mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i w żadnym wypadku nie dla celów komercyjnych. Użytkownik nie ma prawa do emisji publicznej, w żadnych okolicznościach i w żaden sposób, zawartości otrzymanego pliku mp3.

 

Videoconvert nie pozwala na prowadzenie nielegalnej działalności za pośrednictwem strony internetowej, w tym działań, które stanowią naruszenie niektórych praw własności intelektualnej. Nie masz prawa do używania Videoconvertdo konwersji plików zawierających nielegalne dane, które zostały uzyskane z naruszeniem prawa, które naruszają umowy o prywatności lub praw autorskich innych osób. Każde naruszenie tego warunku będzie pociągać za sobą twoją wyłączną odpowiedzialność karną lub cywilną.

 

Prosimy upewnić się, że przy pobraniu i/lub wstawieniu pliki lub jakiekolwiek inne materiały na stronie internetowej (do wykorzystania w konwerterze lub w inny sposób), nie naruszają praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich. W przypadku, kiedy załadowane materiały na stronę internetową Videoconvert (do użycia konwertera lub innych celów) zostały pobrane z innych stron internetowych, zgadzasz się przestrzegać politykę tych stron internetowych dotyczących zarządzania i wykorzystania tych informacji, danych i materiałów. Prosimy przeczytać i stosować się do zasad i warunków jak i wszelkich innych dokumentów regulujących zasady korzystania z takich witryn internetowych, w przeciwnym wypadku wystawiasz się na ryzyko łamania warunków rozpowszechniania informacji odnoszących się do tych danych i materiałów i ryzykujesz poniesienie konsekwencji prawnych. Okoliczności prawne, które pozwalają na użycie danych i treści pobrane z innych stron internetowych mogą się różnić, w zależności od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika lub jakichkolwiek innych przepisów prawnych, które mają zastosowane dla właściciela źródłowej strony internetowej. Masz obowiązek zapoznania się z tymi wymogami prawnymi i ich przestrzegania.

 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z pobieraniem danych ze stron internetowych osób trzecich i załadowania ich naVideoconvert. W przypadku, kiedy prawa autorskie do załadowanej treści, która ma zostać przekonwertowana należą do osób trzecich, warunki na jakich to dzieło może być użyte i wykorzystywane należy uzgodnić wcześniej z właścicielem zawartości. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za legalność sposobu w jaki jest używany Videoconvert. Videoconvert udostępnia wyłącznie platformę techniczną, działając wyłącznie jako dostawca produktu technicznego używanego w dziedzinie IT lub informatyki. Videoconvert nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalności danych wprowadzonych w celu ich konwersji lub sposobu w jakim są wykorzystywane już przekonwertowane dane wobec Użytkownika lub osób trzecich.

 

Używanie konwertera Videoconvert bez przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności tych odnoszących się do własności intelektualnej, może prowadzić do zakazania ci dostępu do usług oferowanych przez stronę Videoconvert, a następnie zablokowanie użytkownika na stronie internetowej, bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku stwierdzenia takich praktyk.

 

Videoconvert i cała zawartość znaleziona na tej stronie: programy, znaki towarowe, loga, grafika, teksty, pliki audio i wideo, zdjęcia, rysunki, oprogramowanie i bazy danych, a także wszelkie inne materiały opublikowane na stronie internetowej są chronione prawem autorskim i znajdują się w posiadaniu MANDARINE INTERNATIONAL S.A. lub jej partnerów.

 

Strona internetowa i jej zawartość są chronione rumuńskim ustawodawstwem dotyczącym praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej i legislację międzynarodową dotyczącą ochrony prawa autorskiego. Używanie logotypu Videoconvert i innych znaków towarowych Mandarine International S.A. lub wszelkie skojarzenia nazwy Videoconvert lub Mandarine International S.A. bez uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody są surowo zabronione.

 

Wszelkie kopiowanie, powielanie, modyfikacja lub przekształcenie głównego oprogramowania używanego przez stronę internetową jest surowo zabronione bez zgody właściciela praw autorskich do aplikacji.

 

W przypadku, kiedy uważasz, że twoje prawa autorskie zostały naruszone poprzez nieodpowiednie wykorzystanie strony Videoconvert, zachęcamy cię do wysyłania nam zgłoszenia tego faktu, w którym powiadomisz nas o takim naruszeniu praw, popartymi rzeczywistymi danymi, które są dowodem, iż twoje prawa zostały naruszone. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację skopiowanego dzieła, stronę internetową (link do strony internetowej) z której twierdzisz, iż zostało pobrane, zwięzłe dowody ale przekonujące, które będą wspierać fakt, że jesteś właścicielem praw autorskich do dzieła lub dowód, iż działasz w imieniu ich prawnego posiadacza jak i oświadczenie na własną odpowiedzialność, w którym bierzesz na siebie ryzyko poniesienia nałożonych konsekwencji, w przypadku, kiedy nie działałeś w dobrej wierze. Zgłoszenia będą wysyłane na adres [email protected]

W przypadku otrzymania wyżej wymienionego zgłoszenia, zarządca i/lub właścicielVideoconvert dołożą wszelkich starań w celu identyfikacji użytkownika, który w niewłaściwy sposób używał produktu i tym samym, naruszył zgłoszone prawa i spróbuje zablokować temu użytkownikowi dostępu do Videoconvert w przyszłości.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Przez wejście i korzystanie z Videoconvert potwierdzasz to, iż korzystanie ze strony internetowej odbywa się na własną rękę, ty jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za przestrzeganie prawa, praw osób trzecich oraz warunków w których produkt ten jest udostępniony dla ciebie.

 

Videoconvert nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie użytkowników i nie będzie pociągana do odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jej użytkowników stronom trzecim, dlatego, że Videoconvert dostarcza użytkownikowi tylko produkt techniczny, wraz z warunkami użytkowania, które przez ich przestrzeganie, zapewniają przestrzeganie prawa i prawne interesy tych osób.

 

Videoconvert, jej właściciel/posiadacz/menedżer, wszystkie osoby prawne i ich stowarzyszone podmioty, lub które należą do tej samej grupy, kontrahenci, pracownicy i inni przedstawiciele Mandarine International S.A. którzy biorą udział w wdrożeniu wszelkich usług oferowanych w ramach strony internetowej, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, wszelkiego rodzaju, które wynikałyby z wejścia na stronę internetową lub, które związane z użytkowaniem strony internetowej i jej zawartości, nawet w sytuacji, kiedy zostali wcześniej powiadomieni o możliwości wystąpienia takich strat. Ponadto, nie będą mogli być oni pociągnięci do odpowiedzialności w imieniu tych, którzy używają Videoconvert w złej wierze, sprzecznie z prawem lup przez naruszanie nałożonych warunków.

 

Videoconvert nie ponosi żadnego ryzyka za szkody spowodowane użytkownikom przez wejście na stronę internetową, w tym potencjalnych wirusów lub innych szkodliwych elementów, które powodują uszkodzenie komputerów lub innych urządzeń elektronicznych należących do użytkowników lub sieci w których strona jest dostępna, lub jakąkolwiek utratę danych. Dostęp i użytkowanie Videoconvert jest dokonywana na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

 

Videoconvert nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, zawieszenia lub przerwania świadczenia usług, które są dostępne za pośrednictwem sieci internetowej.

Dla tych sekcji strony internetowej zawierających opinie czytelników, odpowiedzialność za ich treść spoczywa całkowicie na ich autorach. Videoconvert zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych opinii, które są sprzeczne z warunkami i zasadami użytkowania, lub które w jakikolwiek sposób mogą zaszkodzić wizerunkowi Videoconvert, jej właścicielom lub osobom trzecim.

 

Videoconvert nie może zagwarantować w żaden sposób tego, iż świadczone przez nią usługi na stronie internetowej będą nieprzerwane, świadczone terminowo, bezpieczne lub wolne od błędów.

Videoconvert nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obowiązek zapewnienia dokładności treści dostarczonych przez osoby trzecie.

 

Wszystkie treści edukacyjne, społeczne, informacyjne i medialne dostępne dla użytkownika poprzez Videoconvert są hostowane i dostarczane przez zewnętrzne strony internetowe, których zawartość jest dostępna dla ogółu społeczeństwa. Te strony internetowe i ich operatorzy odpowiedzialni są za treści hostowane, dostarczane i/lub przesyłane, a Videoconvert nie utrzymuje żadnych związków ze stronami internetowymi osób trzecich, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za ich treść ani nie może ich kontrolować.

6. Linki do innych stron

Witryna internetowa Videoconvert zawiera linki do stron internetowych osób trzecich lub innych usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez zarządców Videoconvert. Wykorzystanie i dostęp do tych linków jest według uznania użytkownika i w momencie, kiedy są one wykorzystywane, użytkownicy muszą przestrzegać zasad danej strony internetowej. Zalecamy przeczytać warunki użytkowania i oświadczenia prywatności dotyczących wszystkich stron internetowych osób trzecich przed ich użytkowaniem lub przekazaniem danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji na lub za pośrednictwem tych stron internetowych.

 

Videoconvert nie kontroluje i nie odpowiada za dostępność tych stron, ich zawartość, potencjalnych naruszeń praw autorskich, wierności i dokładności informacji które oferują te strony, systemy zabezpieczeń którymi one dysponują, czy zawierają one wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, które stanowią zagrożenie twojego komputera lub które mogłyby spowodować szkody w komputerze lub innych urządzenia elektronicznych, lub sieci z których wszedłeś na stronę internetową, lub jakiekolwiek inne utraty danych. Jednocześnie, Videoconvert nie odpowiada za rodzaj produktów lub innych materiałów oferowanych na tych stronach, za działalność handlową, którą strony te prowadzą, ani za jakiekolwiek szkody lub straty, które użytkownicy mogą ponieść poprzez dostęp do tych linków lub w związku z informacjami, treścią, towarów lub usług udostępnianych im przez te strony internetowe.

7. Zmiana tych warunków

Videoconvert zastrzega sobie prawo do zmiany lub zastąpienia zawartości Zasad i Warunków Użytkowania w dowolnym czasie i bez powiadomienia użytkownika. Nowe warunki stają się obowiązujące w momencie, kiedy zostały umieszczone na stronie internetowej i nie nie mają mocy wstecznej.

 

Wszelkie zmiany, bez względu na to, jak są one istotne, jak i wymiana zasad i warunków, znajduje się w wyłącznej gestii Mandarine International S.A.

Prosimy regularnie sprawdzać i zapoznawać się z tymi Zasadami, biorąc pod uwagę, że wszelkie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich publikacji na stronie internetowej. Użytkowanie strony internetowej po opublikowaniu tych zmian jest uważane za ich milczącą akceptację.

8. Prawo właściwe

Prawem właściwym jest prawo Rumunii. Wszelkie spory między Videoconvert a użytkownikiem Videoconvert lub w związku z dostarczaniem produktów Videoconvert należy do jurysdykcji rumuńskich sądów powszechnych w miejscu, gdzie znajdyje się siedziba Videoconvert, czyli w Bukareszcie.

9. Skargi/Pomoc

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, skarg, sugestii dotyczących strony internetowej lub usług świadczonych przez Videoconvert, prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail [email protected]

 

Ostatnia aktualizacja została przeprowadzona w dniu 21.12.2016.