Услови и одредби

 

1. За Videoconvert.com

Videoconvert.com е веб-страна, во сопственост на MANDARINE INTERNATIONAL S.A., со седиште во 1st District of Bucharest, 28-30 Academiei Street, 8th floor, и регистрирана во Трговскиот регистар со регистарски бр. J40 / 8533/2016, CUI 36225888, компанија која го поседува и раководи Videoconvert.com (во понатамошниот текст Videoconvert).

 

Videoconvert е бесплатен конвертор кој им нуди на корисниците можност за промена на формати на видео датотека во mp3, mp4, avi или друг аудио формат, во согласност со експресните услови објаснети во тековната секција „Услови и одредби“.

 

Со оглед на фактот дека употребата на Videoconvert подразбира безусловно почитување на корисникот на овие услови и одредби, силно препорачуваме да одделите време внимателно да ги прочитате овие Услови и одредби. Исто така, Ви препорачуваме и периодично и редовно да ја препрочитувате ажурираната верзија на Условите и одредбите за да ги знаете последните промени. Го задржуваме правото да правиме такви промени на наша дискреција.

 

Овие услови се применуваат без разлика на уредот што се користи за пристап на веб-страната Videoconvert.com (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на десктоп, лаптоп или веб прелистувачи на мобилен телефон, дигитална телевизија, мобилни телефони, компјутери на автомобили, преносни дигитални уреди и други мобилни уреди или технологија моментално позната или во иден развој.)

 

Videoconvert не е домаќин на ниедна од датотеките наменети за конверторот. Прикачениот URL се чува само за време на процесот на конверзија, или за времето потребно да се постигнат статистички операции потребни за да се оптимизираат нашите услуги.

2. Дефиниции

„Videoconvert содржина“ вклучува, не ограничувајќи се на секој текст, графика, скици, логоа, слики, аудио датотеки, статии, филмови или други слики со движење на кои страната постојано или повремено е домаќин, како и детали за производите и/или софтверот, објавени или достапни на било каков начин на корисникот на страната, или производи што се обезбедени преку страната.

 

Терминот „Заштитен знак“ се однесува на било кое и сите логоа, имиња на брендови, имиња на производителот, трговски имиња и марки на услугата (без разлика дали се регистрирани или не) прикажани на страната.

 

Терминот „Авторско право“ се однесува на правото да се биде признаен со морални и патримонијални права како единствен автор на изворно дело, како што е претставено од романската легислатива закон бр. 8/1996 за авторското право и сродните права, како и согласност со меѓународните конвенции кои Романија ги почитува.

 

„Конвертор“ е термин што означува софтвер кој има способност да менува аудио датотеки од еден формат во друг (на пример, од FLAC во MP3) со избирање параметри за шифрирање за секој од избраните излезни формати на датотеки за да се добие најдобар квалитет на звукот.

3. Општи услови за користење

Videoconvert им дава дозвола на корисниците да ги користат услугите/производите што се обезбедени на страната, само со строга согласност со сегашните услови и одредби. Пристапот до и користењето на Videoconverter.com зависат од прифаќањето и следењето на тековните правила и регулативи. Следните услови се применуваат за секое лице што пристапува и/или ја користи веб-страната.

За да ги користите услугите обезбедени од веб-страната, мора да имате правна способност да се придржувате кон условите на Videoconvert или да имате согласност од родител или законски старател да ја прелистувате веб-странава и тоа под нивен надзор и овластување.

 

Со пристап и користење на Videoconvert.com, се согласувате со сите следни прописи и така прифаќате правно обврзувачки договор со Videoconvert. Ако делумно или целосно не ги прифаќате прописите на Услови и одредби на Videoconvert, или сте пристапиле на веб-страната несакајќи, без намера за прифаќање на овие Услови и одредби, или ако немате способност целосно да ги разберете и прифатите сегашните услови и одредби на Videoconvert, Ве молиме напуштете ја веб-страната веднаш и не користете ниеден производ од Videoconvert.

 

Посетителите имаат слободен пристап до страната и се овластени да ја користат веб-страната и датотеките од конверзијата, во согласност со условите и одредбите на Videoconvert и само со почитување на законските прописи наведени за овој предмет, според меѓународните конвенции, само за лични, некомерцијални цели, без да се нарушат легитимните интереси на трети лица.

 

Содржината на Videoconvert е обезбедена од и за самата себе, само за лична употреба и не може да се користи, копира, дистрибуира, пренесува, емитува, прикажува, продава, лиценцира или да се искористи на било кој начин, во согласност со условите содржани овде или за било која друга цел без претходна писмена согласност на Videoconvert. Конверторот Videoconvert може да се користи од други веб-страни (веб-администратор) кои сакаат директно да го користат конверторот Videoconvert.

 

Го задржуваме правото да ограничиме или веднаш да прекинеме пристап на било кој корисник на страната Videoconvert, без известување или мотив, ако се прекрши било кој од прописите на овие Услови и одредби.

 

Бидејќи е слободен сопственик на услуги, носителот и веб-администраторот на Videoconvert може да одлучи, без претходна формалност или предусловна акција, без најава, еднострано, немотивирано, безусловно и само на своја дискреција, да го суспендира или да го оневозможи Videoconvert. Еднострано и само на своја дискреција, може да одлучи и да одбие пристап на било кој корисник на страната Videoconvert и/или корисник на конверторот.

 

Строго се забранува искористување од веб-страни на трети лица, попречување употреба на страната на било кој начин, како и пренос на компјутерски вируси или други штетни материи што може да го загрозат правилното функционирање на страната.
Строго се забранува употребата на било каков автоматизиран систем, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на „роботи“, „пајаци“, „офлајн читатели”, итн., за пристап до Videoconvert на начин кој испраќа повеќе пораки со барања до серверите на веб-страната отколку што може човек разумно да произведе во истиот временски период со користење на конвенционален онлајн веб-прелистувач.

 

Се забранува собирање лични информации за идентификација од веб-страната на Videoconvert, како и користење комуникациски системи понудени на веб-страната за комерцијални цели.
Со користење на веб-страната Videoconvert, се согласувате да не избегнувате, исклучувате или на било кој начин да се мешате со системот за безбедност на веб-страната или со другите системи поставени да го спречуваат или ограничуваат користењето или копирањето на содржина објавена на страната или што може да наметнуваат ограничувања во користењето на страната.

4. Почитување на законот, правата на трети лица и правата на интелектуална сопственост

Videoconvert обезбедува онлајн конвертор кој може да се користи од корисниците само преку прифаќање целосна, лична и ексклузивна одговорност на таков начин што тоа не повредува права на трети лица на било кој начин.

 

Videoconvert строго може да се користи за конвертирање видео датотеки кои содржат податоци за кои корисникот има добиено законски права и за кои не постојат законски ограничувања во сила во врска со симнување, конверзија или користење (на пр. симнување или конвертирање лично видео, симнување или конвертирање видео датотека по доделување такво право од авторот, симнување или конвертирање видео датотеки во согласност со исклучоците во член 33 од романскиот закон за авторски и сродни права бр. 8 од 14 март 1996 година, симнување или конвертирање видео датотека во аудио датотека за образовни цели, во рамките на законот кој се применува за тоа и со почитување на сите законски барања). Датотеките од конверзијата може да се користат само за лична употреба и во никој случај за комерцијална употреба. Корисникот нема право јавно да ја емитува содржината од крајната mp3 датотека на било кој начин и под никакви околности.

 

YTMP3.com не дозволува преку веб-страната да се извршуваат нелегални активности, вклучувајќи ги и активностите кои ги кршат правата на интелектуална сопственост. Немате право да го користите Videoconvert за конвертирање датотеки кои содржат нелегални податоци, кои се добиени на начини кои го кршат законот, кои кршат договори за доверливост или авторски права на други лица. Секое кршење на овој услов ќе привлече исклучиво кривична или граѓанска одговорност.

 

Ве молиме осигурете се дека кога симнувате и/или прикачувате датотеки или било какви материјали на страната (за користење на конверторот или за која било друга цел), не ги прекршувате правата на интелектуална сопственост или други права кои припаѓаат на трети лица. Кога од други страни се земаат вчитани материјали од страната Videoconvert (за користење на конверторот или поинаку), се согласувате да ги почитувате политиките на соодветната веб-страна за справување и употреба на овие информации, податоци и материјали. Ве молиме да ги прочитате и следите условите и одредбите и сите други документи кои се однесуваат на условите за користење на овие соодветни страни; во спротивно, ризикувате да ги прекршите условите за емитување и користење на тие податоци и материјали и ризикувате да се соочите со правни последици. Правните околности кои дозволуваат употреба на податоци и содржина преземени од други веб-страни може да се разликуваат во зависност од законите на земјата на корисникот или други закони што може да се применат на сопственикот на изворната веб-страна. Должни сте да се информирате за овие законски барања и да ги почитувате.

 

Корисникот презема целосна одговорност за сите дела поврзани со симнување податоци од страни на трети лица и вчитување податоци на Videoconvert. Ако авторските права на прикачените содржини што треба да се конвертираат припаѓаат на трето лице, мора претходно да се согласите со носителот на правата на содржината за условите во кои таа работа може да се користи. Корисникот е одговорен за законитоста на користењето на Videoconvert. Videoconvert едноставно нуди потребна техничка платформа, дејствува само како снабдувач на технолошки производ употреблив во областа на ИТ или компјутерски науки. Videoconvert не презема никаква одговорност кон корисникот или трето лице за законитоста на податоците воведени за конверзија или начинот на користење на веќе конвертираните податоци.

 

Употребата на конверторот Videoconvert без почитување на применливите закони, посебно оние за почитување права на интелектуална сопственост, може да води до забрана на пристап на корисникот до услугите на веб-страната Videoconvert.com, проследено со блокирање на пристап на корисникот до страната без претходно известување, во случај на вакви практики.

 

Videoconvert.com и сета содржина на оваа веб-страна: програми, трговски марки, логоа, графика, текст, видео или аудио датотеки, фотографии, дизајн, софтвер и бази на податоци, како и секој друг материјал објавен на оваа страна, се заштитени со авторски права и се во сопственост на MANDARINE INTERNATIONAL SA или нејзините соработници.

 

Веб-страната и нејзините содржини се заштитени од романските закони за авторски права и интелектуална сопственост и меѓународните закони за заштита на авторските права. Строго се забранува употребата на логото и другите заштитни знаци на Videoconvert, Mandarine International S.A. или било кое здружение со Videoconvert или брендовите на Mandarine International S.A., без наша претходна писмена дозвола.

 

Строго се забранува секое неовластено копирање, репродукција, промена или трансформација на првенствено користен софтвер на веб-страната без дозвола од носителот на авторските права на програмата.

 

Ако сте забележале дека авторското право Ви е повредено со злоупотреба на страната Videoconvert, Ве охрабруваме да ни испратите известување за прекршувањето, поддржано од фактички податоци со валиден доказ за кршење на Вашите права. Известувањето мора да содржи податоци кои овозможуваат идентификација на копираното дело, веб-страна (линк до интернет локацијата) од каде што е земено, краток, но убедлив доказ кој го поддржува фактот дека сте сопственикот на делото со авторските права во прашање или доказ дека дејствувате во име на носителот на правата, како и правна изјава со која го прифаќате ризикот да ги сносите задолжителните казни, ако не дејствувате со добра намера. Известувањата треба да се испратат на [email protected]

Ако се прими горенаведеното известување, менаџерот и/или сопственикот на Videoconvert ќе направи длабинска анализа за да се идентификува корисникот кој го злоупотребил производот и со тоа ги прекршил искажаните права и ќе се обиде да го блокира овој корисник од Videoconvert во иднина.

5. Ограничување на одговорноста

Со пристап и користење на Videoconvert, го признавате фактот дека ја користите веб-страната на свој ризик, бидејќи само Вие сте одговорни за почитување на законите, правата на трети лица и условите под кои Ви се обезбедува производов.

 

Videoconvert не сноси одговорност за однесувањето на своите корисници и нема да сноси одговорност за штетите предизвикани од своите корисници на трети лица, бидејќи Videoconvert само нуди технички производ придружен со правила и услови за користење кои, ако се почитуваат, најверојатно ќе обезбедат усогласеност со законот, правата и правните интереси на физички лица.

 

Videoconvert, нејзиниот сопственик / носител / администратор, сите правни лица и поврзани компании или тие вклучени во иста група, договорни страни, вработени и други агенти на Mandarine International SA, вклучени во обезбедувањето на било која од услугите кои се нудат на страната, не сносат одговорност за директна или индиректна штета од било каква природа која би произлегла од пристап до веб-страната или е поврзана со користење на оваа страна и нејзината содржина, дури и ако се претходно известени за можноста за такви загуби. Исто така, не можат и нема да сносат одговорност за тие кои користат Videoconvert со лоша намера и спротивно на законот или ги прекршуваат изречените услови.

 

Videoconvert не презема никаков ризик за штети причинети на корисниците од пристап до страната, вклучувајќи потенцијални компјутерски вируси или други штетни елементи кои предизвикуваат штета на компјутери или други електронски уреди на корисниците, мрежата од која се пристапува до веб-страната или било која друга загуба на податоци. Самиот корисник ќе биде одговорен за пристапот и користењето на Videoconvert.

 

Videoconvert не сноси одговорност за промена, суспендирање или прекин на услугите достапни преку страната.

За деловите од страната кои содржат критики од читателите, авторот е целосно одговорен за содржината. Videoconvert го задржува правото да не ги објавува тие критики или мислења кои се спротивни на условите и одредбите за употреба или на било кој начин може да наштетат на имиџот на Videoconvert, нејзините партнери или трети лица.

 

Videoconvert не може на никој начин да гарантира дека услугите на веб-страната ќе се непрекинати, навремени, безбедни или без грешки.

Videoconvert не прифаќа никаква одговорност за точноста на содржината обезбедена од трети лица.

 

Целата образовна, социјална, информативна и мултимедијална содржина до која пристапуваат корисниците со Videoconvert е обезбедена од надворешни веб-страни, кои се домаќини и чија содржина е достапна за јавноста. Овие веб-страни и нивните оператори се одговорни за содржината на која се домаќини, што ја чуваат и/или пренесуваат и Videoconvert не одржува било каков вид на врска со веб-страни од трети лица и затоа нема да сноси одговорност за содржината, ниту пак ја контролира.

6. Линкови до други страни

Веб-страната Videoconvert содржи линкови до веб-страни на трети лица или други услуги кои не се во сопственост или под контрола на администраторите на Videoconvert. Користењето и пристапот до овие линкови е на дискреција на корисникот и кога се пристапува до овие линкови, корисниците мора да се согласат со политиката на соодветната веб-страна. Ви молиме да ги прочитате условите на користење и изјавите за доверливост на сите веб-страни на трети лица пред да ги користите или да испратите лични податоци или какви било други информации на или преку овие страни.

 

Videoconvert не ги контролира и не сноси одговорност за достапноста на овие страни, нивната содржина, било какво прекршување на авторски права, точноста и вистинитоста на информациите што овие страни ги обезбедуваат, безбедноста што ја нудат, без разлика дали содржат вируси или други штетни елементи кои Ви го загрозуваат компјутерот или кои може да предизвикаат штета на други електронски уреди, мрежата која се користи за пристап до веб-страната или било која загуба на податоци. Исто така, Videoconvert не сноси одговорност за типот на производи или други материјали кои овие веб-страни ги обезбедуваат, за комерцијалната активност што се практикува од таа страна, или за било каква штета или загуба што корисниците може да ја претрпат со пристап до тој линк или со поврзување на информациите, содржината, стоката или услугите достапни од тие страни.

7. Промени на овие услови

Videoconvert го задржува правото да ја променува или заменува содржината на условите и одредбите на користење во било кој момент, со или без известување на корисникот. Новите услови се применливи од моментот на нивното вметнување на страната и немаат ретроактивен ефект.

 

Каква било измена, без оглед колку е значајна, и замена на услови и одредби, се целосно во дискреција на Mandarine International SA.

Ве молиме проверувајте и прегледувајте ги условите редовно, со оглед на фактот дека сите промени ќе бидат ефективни веднаш по нивното објавување на страната. Вашето постојано користење на веб-страната по објавувањето ќе се смета премолчено прифаќање на измените.

8. Важечки закон

Важечкиот закон е романскиот закон. Било каков спор на Videoconvert со било кој корисник на Videoconvert или поврзан со снабдувањето на производи на Videoconvert е наменет за романскиот суд од општа надлежност, каде што се наоѓа седиштето на Videoconvert, соодветно, Букурешт.

9. Поплаки / Поддршка

За било какви прашања, грижи, поплаки, предлози во врска со веб-страната или услугите понудени од Videoconvert, Ве молиме контактирајте нè преку е-мајл на [email protected]

 

Последното ажурирање е направено на 21.12.2016