Noteikumi un nosacījumi

 

1. Par Videoconvert.com

Videoconvert.com ir interneta, kas pieder MANDARINE INTERNATIONAL S.A., kura birojs atrodas Bukarestes 1. reģionā, 28-30 Academiei Street, 8. stāvā, un ir reģistrēts Rumānijas Komercreģistrā ar Nr. J40 / 8533/2016, CUI 36225888, kas ir uzņēmums, kuram piederVideoconvert.com (šeit un turpmāk tekstā Videoconvert).

 

Videoconvert ir bezmaksas konvertētājs, kas ļauj lietotājam mainīt video formāta faila formātu uz mp3, mp4, avi vai jebkuru citu audio formātu saskaņā ar šajā sadaļā “Noteikumi un nosacījumi” aprakstītajiem noteikumiem

 

Ņemot vērā to, ka izmantojot Videoconvert lietotājs apliecina, ka bez ierunām pieņem šos Noteikumus un nosacījumus, un mēs iesakām jums ļoti rūpīgi iepazīties ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Tāpat iesakām jums periodiski pārlasīt šos Noteikumus un nosacījumus, lai iepazītos ar jaunākajām izmaiņām un papildinājumiem. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos pēc mūsu ieskatiem.

 

Šie Noteikumi un nosacījumi ir piemērojami neatkarīgi no ierīces, kuru lietotājs izmanto, lai piekļūtu Videoconvert.com (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar datoru, portatīvu datoru, mobilo tālruni, digitālo TV, viedtālruni, automašīnas datorus, mobilās ciparu ierīces un citas mūsdienu vai nākotnes tehnoloģijas).

 

Videoconvert vietnē netiek saglabāti faili, kurus izmanto Konvertētājs. Augšupielādētā URL saite tiks saglabāta uz laiku, kas ir nepieciešams konvertēšanas procesa veikšanai, vai uz laiku, kas ir nepieciešams statistikas mērķu izpildei.

2. Definīcijas

“Videoconvert saturs” iekļauj, bet neaprobežojas ar, jebkāda veida tekstus, grafiskus elementus, izkārtojumus, logotipus, attēlus, audio materiālus, filmas vai citus kustīgus attēlus, rakstus, kas tiek pastāvīgi vai īslaicīgi izvietoti vietnē, informāciju par produktu un/vai programmatūru, kas ir pieejama Lietotājam interneta vietnē, kā arī produktus, kurus piedāvā interneta vietne.

 

Ar terminu “Preču zīme” tiek apzīmēti visi logotipi, zīmolu nosaukumi, ražotāju nosaukumi, preču zīmes un pakalpojumu zīmes (reģistrētas vai nē), kas ir pieejamas šajā interneta vietnē.

 

Ar terminu “Autortiesības” tiek apzīmētas juridiskās un morālās oriģinālā darba autora tiesības saskaņā ar Rumānijas Likuma Nr. 8/1996 par autortiesībām un saistītajām tiesībām noteikumiem, kā arī atbilstoši starptautiskajām konvencijām, kuras ievēro Rumānija.

 

“Konvertētājs” apzīmē programmatūru, kas pārveido audio failus no viena formāta citā formātā (piemēram, FLAC uz MP3), izvēloties kodēšanas parametrus atbilstoši katram izvēlētajam formātam, ar mērķi iegūt labāko skaņas kvalitāti.

3. Vispārīgie lietošanas noteikumi

Videoconvert sniedz atļauju lietotājam izmantot šajā interneta vietnē pieejamos pakalpojumus/produkts tikai pilnībā ievērojot šos Noteikumus un nosacījumus. Piekļuve un Videoconverter.com izmantošana ir atkarīga no šajā dokumentā aprakstīto noteikumu un nosacījumu pieņemšanas un ievērošanas. Šie Noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti ikvienai personai, kas piekļūst un/vai izmanto šo vietni.

Lai izmantot šajā interneta vietnē sniegtos pakalpojumus, jums ir jābūt juridiski tiesīgai personai piekrist Videoconvert lietošanas noteikumiem, vai ir jāsaņem vecāku vai aizbildņu atļauja pārlūkot šo interneta vietni pieaugušo uzraudzībā.

 

Piekļūstot un izmantojot Videoconvert.com, jūs piekrītat visiem tālāk aprakstītajiem noteikumiem un noslēdzat juridiski saistošu vienošanos ar Videoconvert. Ja nepiekrītat Videoconvert Noteikumiem un nosacījumiem pilnībā vai daļēji, vai, ja piekļuvāt interneta vietnei nejauši, bez nodoma pieņemt šos Videoconvert Noteikumus un nosacījumus, vai, ja jums nav spējas pilnībā izprast vai juridiski apstiprināt šos Videoconvert lietošanas Noteikumus un nosacījumus, lūdzu, nekavējoties pametiet šo interneta vietni un neizmantojiet Videoconvert produktus.

 

Lietotājiem tiek sniegta brīva un nerobežota piekļuve interneta vietnei, kā arī tiek atļauts izmantot interneta vietni, kā arī lietot konvertēšanas rezultātā izveidoto failu atbilstoši Videoconvert Noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot atbilstošās likumdošanas un starptautisko konvenciju noteikumus, personīgai izmantošanai un nekomerciāliem mērķiem, nepārkāpjot trešo pušu likumīgās tiesības un intereses.

 

Videoconvert vietnes saturs ir pieejams esošajā un faktiskajā veidā, un paredzēts tikai personīgai izmantošanai. Bez rakstiskas Videoconvert piekrišanas vietni ir aizliegts izmantot, kopēt, izplatīt, pārsūtīt, publicēt, nosūtīt, pārdot, licencēt un izmantot jebkurā citā veidā, izņemot tos veidus, kas ir aprakstīti šajos Videoconvert Noteikumos un nosacījumos. Videoconvert konvertētāju ir atļauts izmantot citām interneta vietnēm (web-administratoriem), kas vēlas iegult Videoconvert konvertētāju savā interneta vietnē.

 

Mēs paturam tiesības nekavējoties ierobežot vai liegt lietotājam piekļuvi Videoconvert vietnei bez iepriekšēja paziņojuma vai attaisnojuma, ja lietotājs pārkāpj šeit aprakstītos Noteikumus un nosacījumus.

 

Ņemot vērā to, ka šis ir bezmaksas pakalpojums, Videoconvert īpašnieks un administrators ir tiesīgs bez jebkādam formālām vai iepriekšējām procedūrām, bez iepriekšēja paziņojuma, vienpersoniski, bez skaidrojuma, bez jebkādiem ierobežojumiem un pēc savas brīvas gribas pārtraukt Videoconvert darbību. Tāpat īpašnieks un administrators ir tiesīgi pēc saviem ieskatiem liegt piekļuvi jebkuram lietotājam jebkurai Videoconvert lapai un/vai konvertētājam.

 

Trešo pušu interneta vietņu izmantošana, kas var negatīvi ietekmēt šīs vietnes izmantošanu, kā arī datorvīrusu un citu kaitniecisku materiālu, kas var traucēt vietnes darbību, izplatīšana un izmantošana ir pilnībā aizliegta.
Ir aizliegta jebkādu automatizētu sistēmu izmantošana, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, “robotiem”, “zirnekļiem” un “bezsaistes lasītājiem”, kā arī aizliegta jebkādu sistēmu, lai piekļūtu Videoconvert interneta vietnei veidā, kas noteiktā laika posmā var izsūtīt vairāk ziņojumu nekā spēj cilvēks, izmantojot standarta pārlūkprogrammu tādā pašā laika periodā.

 

Ir aizliegts iegūt personu identificējošu informāciju no Videoconvert interneta vietnes, kā arī izmantot Videoconvert piedāvātās komunikācijas sistēmas komerciāliem mērķiem.
Izmantojot Videoconvert interneta vietni, jūs piekrītat un apņematies netraucēt interneta vietnes drošības sistēmu vai citu sistēmu, kas liedz vai ierobežo iespēju kopēt vai izmantot interneta vietnes satura elementus, darbību jebkādā veidā.

4. Likuma, trešo pušu tiesību un intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana

Videoconvert nodrošina tiešsaistes konvertētāja pakalpojumu, kuru lietotājiem ir atļauts izmantot tikai pilnībā uzņemoties atbildību par savām darbībām, kā arī apliecinot to, ka lietotājs nepārkāpj trešo pušu tiesības jebkādā veidā.

 

Videoconvert ir atļauts izmantot tikai, lai konvertētu video formāta failus, kas satur datus, kurus lietotājs ir tiesīgs izmantot un kuru lejupielāde, konvertēšana un izmantošana nav juridiski ierobežota (piemēram, personīgo video lejupielāde un konvertēšana, tāda video faila lejupielāde un konvertēšana, tiesības uz kuru autors ir nodevis lietotājam, tāda video faila lejupielāde vai konvertēšana, kas atbilst Likuma Nr. 8/1996 no 1996. gada 14. marta par autortiesībām un saistītajām tiesībām 33 pantam, video faila lejupielāde un konvertēšana audio formātā izglītības mērķiem saskaņā ar likumā noteiktajiem ierobežojumiem, ka arī ievērojot likumā noteiktos gadījumus). Konvertēšanas rezultātā iegūtos failus ir atļauts izmantot tikai personīgiem mērķiem; failu izmantošana komerciāliem mērķiem ir kategoriski aizliegta. Lietotājam nav tiesību publiski pārraidīt vai jebkāda cita veida publiskiem mērķiem izmantot iegūto mp3 failu.

 

Videoconvert nepieļauj pretlikumīgu darbību veikšanu, izmantojot šo interneta vietni, tai skaitā tādu darbību, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. Jums nav tiesību izmantot Videoconvert, lai konvertētu datus, kas ir aizsargāti ar likumu, kā arī tādus datus, kuru izmantošana pārkāpj konfidencialitātes līgumu vai autortiesību noteikumus. Šī nosacījuma pārkāpšana jebkādā veidā pakļauj lietotāju kriminālai vai civiltiesiskai atbildībai.

 

Lūdzu, pārliecinieties par to, ka augšupielādējot failus vai jebkura cita veida materiālus (Konvertētāja izmantošanai vai jebkuram citam mērķim), jūs nepārkāpjat intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkuras citas trešo pušu tiesības. Gadījumos, kad Videoconvert interneta vietnē augšupielādētie faili (izmantošanai ar konvertētāju vai citiem mērķiem) ir ņemti no citām interneta vietnēm, jūs apņematies ievērot attiecīgās interneta vietnes politikas attiecībā uz šāda veida informācijas, datu un materiālu izmantošanu. Mēs lūdzam jūs iepazīties un ievērot attiecīgo interneta vietņu Noteikumus un nosacījumus un cita veida dokumentus, lai izvairītos no datu un materiālu izmantošanas noteikumu pārkāpumiem, kuru rezultātā jums var tikt piemērota juridiska atbildība. Juridiskie apstākļi, kas atļauj datu un satura, kas ir ņemts no citām interneta vietnēm, izmantošanu var atšķirties saskaņā ar katras atsevišķas valsts likumdošanu vai jebkuru citu likumdošanu, kas tiek piemērota konkrētajai interneta vietnei. Jūsu pienākums ir iegūt informāciju par šīm juridiskajām prasībām un ievērot tās.

 

Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas ir saistītas ar datu lejupielādi no trešo pušu vietnēm un šādu datu augšupielādi Videoconvert. Gadījums, ja augšupielādētā satura autortiesības pieder trešajai pusei, par nosacījumiem, kas ļauj izmantot un lietot šo saturu, ir jāvienojas ar konkrēta satura autortiesību īpašnieku. Lietotājs uzņemas atbildību par Videoconvert likumīgu izmantošanu. Videoconvert piedāvā tikai tehnisko platformu un ir uzskatāms tikai par tehnoloģiska produkta piegādātāju, un šo produktu ir iespējams izmantot IT nozarē vai datorzinātņu nozarē. Videoconvert neuzņemas nekādu atbildību par konvertēšanai augšupielādēto datu likumīgo izcelsmi un to, kā konvertētos datus izmanto Lietotājs vai jebkura cita trešā puse.

 

Videoconvert konvertētāja izmantošana neievērojot piemērojamo likumdošanu, it īpaši likumdošanu, kas ir attiecināma uz intelektuālā īpašuma tiesībām, var būt par iemeslu tam, ka lietotājam tiek liegta piekļuve vietnei Videoconvert.com un tajā sniegtajiem pakalpojumiem, kā rezultātā lietotājam var tikt bloķēta piekļuve bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

Videoconvert.com un viss šajā interneta vietnē izvietotais saturs: programmas, preču zīmes, logotipi, grafiskie elementi, teksts, video vai audio faili, fotogrāfijas, dizaina elementi, programmatūra, datu bāzes, kā arī jebkādi cita veida materiāli šajā vietnē ir aizsargāti ar autortiesībām un pieder MANDARINE INTERNATIONAL SA vai uzņēmuma sadarbības partneriem.

 

Interneta vietni un tās saturu aizsargā Rumānijas autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību likumdošana, kā arī starptautiskā autortiesību aizsardzības likumdošana. Logotipu un citu preču zīmju, kas pieder Videoconvert Mandarine International S.A., izmantošana vai norādīšana uz jebkāda cita veida saistībām ar Videoconvert vai Mandarine International S.A. zīmoliem ir kategoriski aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas.

 

Jebkāda veida programmatūras, kas tiek izmantota interneta vietnē, neatļauta kopēšana, reproducēšana, modificēšana vai pārveidošana ir aizliegta, ja vien nav saņemta programmas autortiesību īpašnieka atļauja.

 

Gadījumā, ja atklājat, ka jūsu autortiesības ir pārkāptas neatļautā veidā izmantojot vietni Videoconvert, lūdzam jūs nosūtīt mums ziņojumu par šo pārkāpumu, papildinot šo ziņojumu ar faktiskiem datiem un pierādījumiem, kas apliecina jūsu tiesību pārkāpumu. Paziņojumā ir jābūt norādītiem datiem, kas ļauj identificēt kopēto darbu, interneta vietni vai saiti, no kuras, saskaņā ar jūsu apgalvojumiem, darbs tika paņemts, īsi, bet pārliecinoši pierādījumi, kas apliecina to, ka esat konkrētā darba autortiesību turētājs vai konkrētā darba autortiesību turētāja pārstāvis, kā arī paziņojums par to, ka jūs uzņematies visu atbildību par izmaksām, kas rodas gadījumā, ja rīkosieties prettiesiski. Paziņojumus par pārkāpumiem lūdzam sūtīt uz [email protected]

Brīdī, kad saņemsim augstāk aprakstīto paziņojumu, Videoconvert administrators un/vai īpašnieks veiks pārbaudi, lai identificētu lietotāju, kas nepareizi izmantoja mūsu produktu un pārkāpa trešās puses tiesības, un bloķētu šim lietotājam piekļuvi Videoconvert nākotnē.

5. Atbildības ierobežošana

Piekļūstot un izmantojot vietni Videoconvert, jūs apliecināt to, ka izmantojat šo interneta vietni, uzņemoties visus riskus un esat vienīgā persona, kas ir atbildīga par piemērojamās likumdošanas ievērošanu, trešo pušu tiesību un jums pieejamā produkta noteikumu un nosacījumu ievērošanu.

 

Videoconvert neuzņemas atbildību par savu lietotāju rīcību un neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kurus rada lietotāji trešajām pusēm, jo Videoconvert piedāvā tikai tehnisku produktu, kam ir izveidoti Noteikumi un nosacījumi, kuru ievērošana nodrošina produkta lietošanu saskaņā ar likumdošanu, ievērojot trešo pušu tiesības un juridiskās intereses.

 

Videoconvert, vietnes īpašnieks/administrators, visas juridiskās personas un saistītās puses, partneri vai vienas grupas dalībnieki, sadarbības partneri, darbinieki un citi Mandarine International SA aģenti, kas piedalās piedāvātā pakalpojuma sniegšanā šajā interneta vietnē, tai skaitā materiālu izveide un publicēšana, neuzņemas atbildību par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas ir radīti piekļūstot interneta vietnei vai ir saistīti ar interneta vietnes un tās satura izmantošanu pat tādos gadījumos, ja puses ir iepriekš brīdinātas par šādu zaudējumu iespējamību. Tāpat augstāk minētās personas nav atbildīgas par to personu rīcību, kas izmanto Videoconvert ļaunprātīgiem vai pretlikumīgiem mērķiem, kā arī pārkāpj citus piemērojamos noteikumus.

 

Videoconvert neuzņemas jebkāda veida riskus par zaudējumiem, kas ir radīti lietotājiem piekļuves šai interneta vietnei rezultātā, tai skaitā dator vīrusu vai citu kaitniecisku elementu, kas izraisa lietotāju vai apmeklētāju datoru vai citu elektronisko ierīču bojājumus, kā arī rada bojājumus vai datu zudumus jebkādā tīklā, kas tiek izmantots piekļūšanai interneta vietnei. Lietotājs ir vienīgā atbildīgā persona par piekļuvi Videoconvert vietnei un tajā sniegto pakalpojumu izmantošanu.

 

Videoconvert neuzņemas atbildību par interneta vietnē pieejamo pakalpojumu modifikāciju, darbības pārtraukšanu un atcelšanu.

Interneta vietnes sadaļās, kurās tiek publicētas lietotāju atsauksmes, par publicēto saturu visu atbildību uzņemas publikācijas autors. Videoconvert ir tiesības atteikt publicēt viedokļus, kas pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkādā veidā bojā Videoconvert īpašnieku, partneru vai trešo pušu tēlu.

 

Videoconvert nespēj garantēt to, ka šajā interneta vietnē sniegti pakalpojumi darbosies bez pārtraukumiem un noteiktajā laikā, kā arī to, ka tie būs droši un bez kļūdām.

Videoconvert neuzņemas jebkāda veida atbildību par trešo pušu sniegtā satura precizitāti.

 

Viss izglītojošais, sociālais, informatīvais un multimediju saturs, kuram lietotājs piekļūst izmantojot Videoconvert, tiek publicēts un saņemts no citām interneta vietnēm, kuru saturs ir brīvi pieejams plašai auditorijai. Šīs interneta vietnes un to uzturētāji ir atbildīgi par sniegto saturu, kas tiek izvietots un/vai nosūtīts, un Videoconvert nav jebkāda veida attiecību ar šo trešo pušu interneta vietnēm, kā rezultātā Videoconvert neuzņemas atbildību šo saturu un nespēj jebkādā veidā kontrolēt šo saturu.

6. Saites uz citām lapām

Videoconvert interneta vietne satur saites uz trešo pušu interneta vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder un kurus nekontrolē Videoconvert administratori. Šo saišu izmantošana ir lietotāja personīga izvēle un brīdī, kad lietotājs izmanto šīs saites, lietotājs uzņemas atbildību saskaņā ar konkrētās vietnes noteikumiem. Lūdzam jūs iepazīties ar visu trešo pušu interneta vietņu lietošanas noteikumiem un paziņojumiem par konfidencialitāti pirms šo vietņu izmantošanas vai personas datu nosūtīšanas.

 

Videoconvert nekontrolē un neuzņemas atbildību par šo interneta vietņu pieejamību, to saturu, autortiesību pārkāpumiem šajās vietnēs, sniegtās informācijas patiesumu un precizitāti, drošību, kā arī to, vai šajās vietnēs ir izvietoti vīrusi vai cita ļaunatūra, kas var izraisīt bojājumus datoriem un citām elektroniskām ierīcēm, kā arī izraisīt bojājumus un datu zudumus tīklā, kas tiek izmantots, lai piekļūtu šīm vietnēm. Tāpat, Videoconvert neuzņemas atbildību par produktiem vai citiem materiāliem, kas tiek piedāvāti trešo pušu interneta vietnēs, kā arī komerciālo darbību šajās vietnēs vai zaudējumiem, kas lietotājam rodas piekļūstot konkrētajām interneta vietnēm, zaudējumiem, kas lietotājam rodas izmantojot informāciju, saturu vai pakalpojumus, kurus sniedz attiecīgās trešo pušu interneta vietnes.

7. Šo Noteikumu un nosacījumu izmaiņas

Videoconvert patur tiesības modificēt un mainīt šo Noteikumu un nosacījumu saturu jebkurā laikā bez iepriekšējas lietotāju brīdināšanas. Jaunie Noteikumi un nosacījumi kļūst saistoši brīdī, kad tie tiek publicēti mūsu interneta vietnē, un tie nav piemērojami atgriezeniskā veidā.

 

Jebkādas izmaiņas, neatkarīgi no to nozīmības pakāpes, kā arī Noteikumu un nosacījumu aizstāšana, ir pilnībā atkarīga no Mandarine International S.A.

Lūdzam jūs regulāri pārbaudīt Noteikumus un nosacījumus, kā arī ņemt vērā to, ka izmaiņas stājas spēkā nekavējoties, brīdī, kad tās tiek publicētas interneta vietnē. Turpinot izmantot šo interneta vietni, jūs apliecināt piekrišanu spēkā esošajiem Noteikumiem un nosacījumiem.

8. Piemērojamā likumdošana

Šiem Noteikumiem un nosacījumiem tiek piemērota Rumānijas likumdošana. Jebkāda veida strīds starp Videoconvert un jebkuru Videoconvert lietotāju, vai saistībā ar Videoconvert produktu pieejamību, ir pakļauts Rumānijas tiesas jurisdikcijai Rumānijā, Bukarestē, kur atrodas Videoconvert galvenais birojs.

9. Sūdzības/atbalsts

Par jebkāda veida jautājumiem, sūdzībām un strīdiem, kas ir saistīti ar šo interneta vietni un Videoconvert sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected]

 

Pēdējā atjauninājuma datums: 21.12.2016