Pojmovi i uvjeti

 

1. O Videoconvert.com

Videoconvert.com je web stranica koja pripada MANDARINE INTERNATIONAL S.A., sa sjedištem u Bukureštu, Sektor 1, Ulica Academiei br. 28-30, 8. kat, upisano u Trgovačkom registru s br. J40/8533/2016, porezni broj 36225888, kompanija koja je vlasnik i administrator stranice Videoconvert.com (nadalje u tekstu Videoconvert).

 

Videoconvert besplatan je konvertor koji stavlja na raspolaganje svojih korisnika, besplatno, konvertor koji pruža mogućnost pretvaranja datoteka iz video formata u mp3, mp4, avi ili bilo kojeg drugog audio formata, u uvjetima izričito predviđenim u ovom odjeljku Pojmova i Uvjeta.

 

Također, preporučamo vam da povremeno otvorite i pročitate ažuriranu verziju Pojmova i Uvjeta za čitanje posljednjih izmjena. Imamo pravo odlučiti o takvim izmjenama. Ovi se pojmovi primjenjuju bez obzira na uređaj koji koristite kako biste pristupili web stranici Videoconvert.com (uključivši, ali bez da se ograniči na web browsere za desktop, laptop ili browser mobilnog telefona,digitalnu televiziju, mobilne telefone, osobne kompjutore vozila, prenosive digitalne uređaje i bilo koje druge mobilne uređaje ili priznate tehnologije, trenutno ili koje će ubuduće biti razvijene).

 

Ovi se pojmovi primjenjuju bez obzira na uređaj koji koristite kako biste pristupili web stranici Videoconvert.com (uključivši, ali bez da se ograniči na web browsere za desktop, laptop ili browser mobilnog telefona,digitalnu televiziju, mobilne telefone, osobne kompjutore vozila, prenosive digitalne uređaje i bilo koje druge mobilne uređaje ili priznate tehnologije, trenutno ili koje će ubuduće biti razvijene).

 

Videoconvert nije domaćin nijedne od datoteka korištenih u okviru Konvertora. URL koji ste vi unijeli čuvat će se samo na određeno vremensko razdoblje potrebno za konverziju datoteke ili, onda kada to bude bilo potrebno, datoteke će se čuvati onoliko koliko traže određene statističke procedure u svrhu optimizacije naših usluga.

2. Definicije

„Sadržaj Videoconvert” obuhvaća, no bez da se ograniči na, bilo koji tekst, grafiku, smještanje na stranicu, logo, slike, audio materijale, filmove ili druge slike u pokretu, članke koji se pojavljuju stalno ili privremeno na web stranici, detalje o proizvodima i/ili software-u, objavljene ili raspoložive na bilo koji način za Korisnika na web stranici, kao i proizvode dostavljene preko web stranice.

 

Pojam”Registrirana marka” odnosi se na bilo koje i sve logo-ove, imena marki, imena proizvođača, trgovačka imena i službene marke (bez obzira na to jesu li ili nisu registrirane) koje su prikazane na web stranici.

 

Pojam “Autorsko pravo”odnosi se na pravo priznanja, kao jedinog, autora nekog djela, s moralnim i patrimonijskim atributima predviđenima Zakonom br. 8/1996., o autorskom pravu i s njim povezanim pravima, ali i u skladu s međunarodnim konvencijama kojima je Rumunjska pristupila.

 

„Konvertor”, pojam koji se odnosi na software proizvod koji ima sposobnost konverzije audio datoteke iz jednog formata u drugi (na primjer, iz FLAC-a u MP3) odabirom parametara za kodifikaciju svakog od formata ciljane datoteke kako bi se dobio najkvalitetniji zvuk.

3. Opći uvjeti korištenja

Videoconvert dopušta korištenje proizvoda /usluga koje pruža web stranica samo uz strogo poštivanje ovih pojmova i uvjeta. Pristupanje i korištenje web stranice Videoconvert.com uvjetovano je prihvaćanjem i poštivanjem tih propisa. Sljedeći se pojmovi promjenjuju svim osobama koje pristupaju i/ili koriste web stranicu.

Kako biste koristili usluge koje stavlja na raspolaganje web stranica, morate imate pravnu sposobnost biti u skladu s pojmovima Videoconvert.com ili imati pristanak roditelja ili skrbnika da biste posjetili ovu web stranicu, a to možete učiniti samo pod njihovim nadzorom i autoritetom.

 

Pristupanjem i korištenjem web stranice Videoconvert.com, suglasni ste sa svim sljedećim odredbama i, na taj način, sklapate ugovor pravnog obvezatnog karaktera s Videoconvert.com. U slučaju da ne prihvatite djelomično ili u potpunosti odredbe odjeljka Pojmovi i Uvjeti Videoconvert.com ili u slučaju da ste pogreškom pristupili web stranici, bez namjere prihvaćanja Pojmova i Uvjeta Videoconvert.com, ili ako nemate sposobnost potpunog razumijevanja ili prihvaćanja Pojmova i Uvjeta Videoconvert, molimo vas da odmah napustite ovu web stranicu i da ne koristite nijedan od proizvoda Videoconvert.

 

Posjetitelji imaju slobodan pristup web stranici i ovlašteni su koristiti web stranicu i datoteke proizašle iz konverzije, u skladu s odredbama iz Pojmova i Uvjeta Videoconvert i samo uz poštivanje pravnih odredaba specifičnih ovoj temi, u skladu s međunarodnim konvencijama, samo u osobne, nekomercijalne svrhe i bez kršenja prava i legitimnih interesa trećih strana.

 

Sadržaj Videoconvert „nudi se kao takav” samo za korištenje u osobne svrhe i ne može se koristiti, ne može se kopirati, distribuirati, prenositi, proslijediti, objaviti, postirati, prodati, dati licencu ili koristiti ni na koji drugi način ili druge svrhe osim načina predviđenih u ovim uvjetima te ni u koju drugu svrhu, bez prethodne pismene suglasnosti od strane Videoconvert. Konvertor Videoconvert mogu koristiti druge web stranice (administratori) koje žele direktno koristiti konvertor Videoconvert.

 

Imamo pravo ograničiti se ili smjesta ukinuti pristup bilo kojeg korisnika Videoconvert, bez pismene obavijesti ili obrazloženja, ako je bilo koja od odredaba ovih Pojmova i uvjeta prekršena.

 

Imajući u vidu da je ova usluga besplatna, vlasnik i administrator web stranice Videoconvert mogu odlučiti, bez ikakvih prethodnih formalnosti ili procedura, bez pismene obavijesti, jednostrano, bez obrazloženja, bezuvjetno i u skladu s vlastitom voljom, ukidanje ili prekidanje usluga Videoconvert. Također, oni mogu, jednostrano, bez obrazloženja i svojevoljno, odbiti pristup bilo kojem korisniku stranici Videoconvert i/ili konvertora.

 

Zabranjena je eksploatacija web stranice od strane trećih, ometanje korištenja na bilo koji način, kao i prenošenje informatičkih virusa ili drugih elemenata koji bi mogli kompromitirati dobar rad web stranice.
Strogo je zabranjeno korištenje bilo kakvih automatiziranih sustava, uključivši, ali ne ograničavajući se na, „bots-e”, „robote za traženje” i „offline čitače”itd. koji ulaze na Videoconvert na način da šalju više zahtjeva serverima web stranice negoli bi jedna osoba mogla napraviti u istom vremenskom roku, korištenjem jednog konvencionalnog web browsera. Zabranjeno je prikupljanje informacija ili osobnih identifikacijskih podataka s web stranice Videoconvert, kao i korištenje komunikacijskih sustava ponuđenih na web stranici (onda kada je slučaj) u komercijalne svrhe.

 

Korištenjem stranice Videoconvert , slažete se da nećete zaobići, deaktivirati ili intervenirati u sigurnosne sustave web stranice ili nad sustavima koji sprječavaju ili ograničuju korištenje ili kopiranje bilo kojeg elementa iz sadržaja web stranice ili koji nameću ograničenja po pitanju korištenja web stranice.

4. Poštivanje zakona, prava trećih i prava intelektualnog vlasništva

Videoconvert stavlja na raspolaganje korisnika jedan online konvertor koji će koristiti osoba o svojoj isključivoj odgovornosti, na način da ne budu oštećena nikakva prava trećih strana.

 

Videoconvert može se strogo koristiti za konverziju video datoteka koje sadrže podatke za koje korisnik ima legalno pravo korištenja i za čije skidanje, konverziju i korištenje ne postoje pravna ograničenja (na primjer, skidanje ili konverzija video datoteka korisnika, skidanje ili konverzija video datoteka kada je to pravo preneseno od strane autora, skidanje ili konverzija video datoteka sukladno izuzetcima predviđenim u članku 33 Zakona br. 8/51996. o autorskom pravu i povezanim pravim od 14. ožujka 1996., skidanje ili konverzija video datoteka u audio datoteke u obrazovne svrhe, u granicama i uz poštivanje zakonskih uvjeta, drugim situacijama izričito predviđene zakonom). Datoteke nastale konverzijom mogu se koristiti samo u osobne svrhe i, bez obzira na okolnosti, nipošto u komercijalne svrhe, a korisnik nema pravo javno objaviti, ni u kojim okolnostima i ni na kakav način, sadržaj proizašle mp3 datoteke.

 

Videoconvert ne dopušta odvijanje nezakonitih radnji preko svoje web stranice, uključivši radnje poput kršenja nekih prava intelektualnog vlasništva. Nemate pravo koristiti Videoconvert za konverziju datoteka koje sadrže nezakonite podatke, koje su dobiveni kršenjem zakona, koje krše sporazume o povjerljivosti ili autorska prava drugih osoba. Bilo koje kršenje tih uvjeta podrazumijevat će vašu isključivu kaznenu ili građansku odgovornost.

 

Molimo vas da se osigurate da, u trenutku kada na bilo koji način ubacite datoteke ili bilo koje druge materijale na web stranicu (za korištenje Konvertora ili u bilo koje druge svrhe), niste prekršili prava intelektualnog vlasništva ili neka prava trećih. U slučaju da su materijali stavljeni na web stranicu Videoconvert (za korištenje Konvertora ili u druge svrhe) preuzeti s nekih drugih web stranica, vi ste suglasni poštivati i prihvatiti politiku dotične web stranice što se tiče vlasničkih prava i korištenja podataka i dotičnih materijala. Molimo vas da pročitate i poštujete pojmove i uvjete, kao i bilo koje druge dokumente koji uređuju uvjete korištenja dotičnih web stranica, inače podliježete riziku kršenja prava vlasništva i uvjeta korištenja koji idu uz dotične podatke i materijale i riskirate snositi pravne posljedice. Zakonski uvjeti koji dopuštaju uporabu podataka i sadržaja preuzetih s drugih web stranica mogu varirati, ovisno o važećim zakonima u zemlji korisnika ili primjenjivim zakonima koji se primjenjuju vlasniku izvorne web stranice. Obvezni ste informirati se u vezi tih pravnih zahtjeva i poštovati ih.

 

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sve radnje povezane sa skidanjem podataka s web stranica trećih strana i stavljenih na Videoconvert. Tada, autorska prava nad uploadanim sadržajem i koji će se konvertirati pripadaju trećoj strani,o uvjetima u kojima se dotično djelo može koristiti mora se unaprijed dogovoriti s nositeljem prava nad tim sadržajem. Korisnik je odgovoran za zakonitost načina na koji je korišten Videoconvert.

 

Videoconvert stavlja na raspolaganje samo tehničku platformu, djelujući isključivo kao dobavljač tehničkog proizvoda iz informatičkog područja ili iz područja informatičkih znanosti. Videoconvert ne snosi nikakvu odgovornost prema korisniku ili trećoj osobi za zakonitost unesenih podataka u svrhu konverzije ili za način na koji se koriste već konvertirani podaci.

 

Korištenje konvertora Videoconvert bez poštivanja važećih zakona, pogotovo onih koje se odnose na intelektualno vlasništvo, mogu dovesti do zabrane pristupa korisnika uslugama koje pruža stranica Videoconvert, nakon čega slijedi blokiranje korisnika na web stranici bez prethodnog pismenog obavještenja, u slučaju da se utvrde takve radnje.

 

Videoconvert i cjelokupni sadržaj ove stranice: programi, marke, logo, grafika, tekstovi, audio ili video datoteke, fotografije, crteži, software i baze podataka, kao i bilo koji drugi materijali objavljeni na ovoj web stranici, zaštićeni su autorskim pravima i u vlasništvu su Mandarine International S.A. ili njegovih partnera.

 

Neovlašteno kopiranje, umnažanje ili nedozvoljena transformacija glavnog software-a koji koristi web stranica strogo je zabranjeno bez ovlaštenja nositelja autorskih prava nad aplikacijom. Ukoliko smatrate da je vaše autorsko pravo prekršeno neodgovarajućim korištenjem web stranice Videoconvert, molimo vas da nam pošaljete pismenu obavijest u kojoj da upozorite na to kršenje prava, da nam dostavite točne podatke o nezakonitom korištenju i dokaz činjenice da se spomenuto kršenje odnosi na vaša prava.

 

Pismena obavijest mora sadržati podatke koji će omogućiti prepoznavanje kopiranog djela, web stranicu (link na internetsku adresu) s koje je preuzeto, ukratko, ali uvjerljivo, moraju biti navedeni dokazi, tako da podrže činjenicu da ste vi nositelj autorskih prava nad djelom ili dokaz činjenice da djelujete u ime nositelja prava, kao i izjavu o vlastitoj odgovornosti u kojoj preuzimate rizik snošenja posljedica koje se nameću u slučaju da niste djelovali na zakonit način. Pismene će se obavijesti slati na [email protected]

U slučaju da primimo pismenu obavijest poput ove gore navedene, administrator i/ili vlasnik Videoconvert poduzet će sve mjere za identifikaciju korisnika koji je na neodgovarajući način koristio proizvod i koji je, na taj način, prekršio prava i pokušat će dotičnom korisniku blokirati pristup na Videoconvert ubuduće.

5. Ograničenje odgovornosti

Pristupanjem i korištenjem Videoconvert, utvrđujete činjenicu da se korištenje web stranice obavlja na vlastiti račun, a vi ste jedina osoba odgovorna za poštivanje zakona, prava trećih osoba i uvjeta u kojima je ovaj proizvod stavljen vama na raspolaganje.

 

Videoconvert ne odgovara za ponašanje korisnika i neće snositi odgovornost za štete nanesene od istih nekim trećim osobama, jer Videoconvert nudi samo jedan tehnički proizvod, popraćen uvjetima o korištenju koji, ako se poštuju, jamče poštivanje zakona i legalnih prava i interesa osoba.

 

Videoconvert, vlasnik/administrator ove stranice, sve pravne osobe i pridruženi entiteti, partnerska društva ili koja pripadaju istoj grupi, ugovorni partneri, zaposlenici i ostali predstavnici Mandarine International S.A. koji su uključeni u implementaciju bilo kakvih usluga pruženih u okviru web stranice, uključivši izradu i objavljenje materijala, nisu odgovorni za izravne ili neizravne štete, bilo kakve prirode, koje bi proizašle iz pristupanja web stranici ili koje su asocirane korištenju web stranice ili njezinom sadržaju, čak ni u situaciji kada su prethodno pismeno obaviješteni o mogućem nastanku takvih gubitka. Štoviše, oni ne mogu biti odgovorni i neće biti odgovorni u ime onih koji zlonamjerno koriste Videoconvert, suprotno zakonu ili nepoštivanjem nametnutih uvjeta.

 

Videoconvert ne preuzima nikakav rizik za štete prouzrokovane korisnicima pristupanjem web stranici, uključivši potencijalne informatičke viruse ili neke druge štetne elemente koji oštećuju kompjutore ili druge elektroničke uređaje korisnika ili posjetitelja, ili štete mrežama s kojih se pristupilo web stranici, ili zbog nekih drugih gubitaka podataka. Pristupanje i korištenje Videoconvert odvija se na isključivoj odgovornosti korisnika.

 

Videoconvert ne odgovara za promjenu, ukidanje ili prekidanje usluga koje su raspoložive preko web stranice.

Za one odjeljke web stranice koje sadrže mišljenja čitatelja, odgovornost za sadržaj tih mišljenja pripada isključivo njihovim autorima. Videoconvert opravdan je ne objavljivati ona mišljenja koja su u suprotnosti s pojmovima i uvjetima korištenja ili s onima koji nanose štetu na bilo koji način reputaciji vlasnika Videoconvert,vlasnicima ili trećim stranama.

 

Videoconvert ne može ni na koji način jamčiti da će se usluge koja pruža odvijati bez prekida, da će biti dostavljene pravovremeno, sigurno i bez grešaka. Objavljeni materijal ima čisto informativni karakter i ne može zamijeniti, u primjenjivim slučajevima, mišljenja stručnjaka.

Videoconvert ne prihvaća nikakvu odgovornost što se tiče jamčenja točnosti teksta koji dostavljaju treće osobe.

 

Domaćin i dobavljač cjelokupnog obrazovnog, društvenog, informacijskog i medijskog teksta kojemu korisnik pristupa preko Videoconvert eksterne su web stranice, čiji je sadržaj dostupan širokoj javnosti. Ove web stranice i njihovi operateri snose cjelokupnu odgovornost za sadržaj koji se nalazi na njima, koji se dostavlja i/ili šalje, a Videoconvert ne održava nikakvu vezu s web stranicama trećih osoba pa, prema tome, ne odgovara za dotični sadržaj i ne može ga ni kontrolirati.

6. Poveznice među stranicama

Web stranica Videoconvert sadrži poveznice prema web stranicama trećih ili prema drugim uslugama koje ne drže ili ne kontroliraju administratori Videoconvert. Korištenje i pristupanje tim poveznicama ovisi o izboru korisnika i, u trenutku kada se istima pristupi, korisnici podliježu politici dotične web stranice. Molimo vas da pročitate pojmove korištenja i izjave o povjerljivosti svih web stranica trećih strana prije nego što ih koristite ili prije nego proslijedite osobne podatke ili bilo koje druge informacija na ili s tih web stranica.

 

Videoconvert nema kontrolu nad i nije odgovoran za raspoloživost tih stranica, za njihov sadržaj, za moguće kršenje autorskih prava, povjerljivosti koju pružaju te stranice, za sigurnosne sustave kojima raspolažu, da li te stranice sadrže informatičke viruse ili druge štetne elemente koji vas mogu dovesti u opasnost ili koji uzrokuju štete kompjutoru ili drugim elektroničkim uređajima, ili mreži s koje ste pristupili web stranici ili za bilo koje druge gubitke podataka. Istodobno, Videoconvert ne može se smatrati odgovornim za vrstu proizvoda ili drugih materijala koje nude te web stranice, za komercijalne djelatnosti koje dotične stranice odvijaju ili za gubitke koje korisnici bi mogli pretrpjeti pristupanjem dotičnim vezama ili u vezi s informacijama, sadržajem, dobrima ili uslugama koje im stavljaju na raspolaganje dotične stranice.

7. Izmjena ovih pojmova

Videoconvert ima pravo izmijeniti ili zamijeniti, u bilo kojem trenutku, sadržaj pojmova i uvjeta za korištenje, sa ili bez prethodne obavijesti korisnika. Novi uvjeti postaju primjenjivi u trenutku kada se objave na web stranici i nemaju retroaktivnih učinaka.

 

O bilo kojoj izmjeni, bez obzira na njezin značaj, kao i zamjeni pojmova i uvjeta, odlučuje Mandarine International S.A.

Molimo vas da provjerite i pomno pročitate ove pojmove imajući u vidu da će se svake izmjene primijeniti odmah u trenutku objave na web stranici. Korištenje web stranice nakon što se te izmjene objave smatrat će se prešutnim prihvaćanjem izmjena.

8. Primjenjivi zakon

Primjenjivi je zakon zakonodavstvo Rumunjske. Za bilo koji spor između t i Videoconvert i nekog korisnika Videoconvert ili u vezi s dostavljanjem proizvoda Videoconvert nadležni su sudovi u Rumunjskoj, u mjestu u kojem je sjedište Videoconvert, odnosno Bukurešt.

9. Pritužbe/Podrška

Za bilo koja pitanja, sumnje, pritužbe, sugestije u vezi web stranice ili usluge koje pruža Videoconvert, molimo vas da nas kontaktirate na sljedećoj email adresi: [email protected]

 

Zadnje ažuriranje napravljeno je 21.12.2016