Obchodní podmínky

 

1. O Videoconvert.com

Videoconvert.com jsou webové stránky, které vlastní MANDARINE INTERNATIONAL S.A., se sídlem v Sector 1, București, Strada Academiei nr. 28-30, etaj 8, zapsaná v Obchodním rejstříku pod č. J40/8533/2016, IČO 36225888, společnost, která vlastní a spravuje Videoconvert.com (dále jen Videoconvert).

 

Videoconvert je bezplatný konvertor, který nabízí uživatelům možnost změnit formát video souboru do mp3, mp4, avi nebo do jakéhokoliv jiného formátu, v souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této části ”Obchodních podmínek”.

 

S ohledem na to, že používání Videoconvert předpokládá bezpodmínečný souhlas uživatele s těmito podmínkami, doporučujeme vám věnovat dostatek času na přečtení této části Obchodních podmínek. Dále vám doporučujeme pravidelně otevírat a číst aktualizovanou verzi těchto Obchodních podmínek tak, abyste byli seznámeni s posledními změnami. Vyhrazujeme si právo dělat takové změny dle našeho uvážení.

 

Tyto podmínky platí bez ohledu na zařízení, které používáte pro navštěvování stránek Videoconvert.com (včetně, ale bez omezení na webové prohlížeče pro desktop, notebook nebo mobilní zařízení, digitální televize, mobilní telefony, osobní počítače vozidel, přenosná digitální zařízení a jiná mobilní zařízení nebo technologie, které jsou známé v současné době nebo budou vyvinuty v budoucnu).

 

Videoconvert není hostitelem žádného souboru používaného v rámci Konvertoru. Zadaný URL bude uchováván pouze po dobu potřebnou pro dokončení procesu převodu nebo po dobu potřebnou pro uskutečnění statistických úkonů za účelem optimalizace našich služeb.

2. Definice

„Obsah Videoconvert”: zahrnuje, aniž by se omezoval na jakýkoliv text, grafiku, rozložení stránky, loga, obrázky, audio soubory, články, filmy nebo jiné pohyblivé obrazy, které jsou hostovány trvale nebo dočasně na webových stránkách, detaily o produktech a/nebo software, zveřejňovány nebo jakkoli dostupné pro uživatele na webových stránkách, a také jakékoliv produkty dodávané prostřednictvím webových stránek.

 

Pojem „Ochranná známka” se vztahuje k veškerým logům, názvům značek, jménům výrobců, obchodním názvům a značkám služeb (bez ohledu na to, zda jsou zapsané nebo ne), které se zobrazují v rámci webových stránek.

 

Pojem „Autorské právo” se vztahuje k právu být uznán jako jediný vlastník určitého originálního díla, jak je uvedeno v právním řádu Rumunska, v Zákonu č. 8/1996 o autorském právu a o souvisejících právech, ale také v souladu s mezinárodními úmluvami, které Rumunsko přijalo.

 

„Konvertor” je pojem, který se vztahuje na softwarový produkt, který má schopnost převádět audio soubory z jednoho formátu do druhého (například z FLAC do MP3) výběrem parametrů kódování pro každý vybraný formát cílového souboru, za účelem získání vysoce kvalitního zvuku.

3. Obecné podmínky užívání

Videoconvert umožňuje uživatelům používat služby/produkty nabízené v rámci webových stránek, pouze za přísného dodržování těchto podmínek. Navštěvování a používání Videoconvert.com je podmíněno přijetím a dodržováním těchto pravidel a ustanovení. Následující pravidla platí pro všechny osoby, které otevřou a/nebo používají webové stránky.

Proto, abyste mohli používat služby, které nabízí webové stránky, musíte mít právní způsobilost přijmout podmínky Videoconvert nebo mít souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s navštěvováním těchto webových stránek a dělat to pod jejich dohledem a pravomocí.

 

Navštěvováním a používáním Videoconvert.com souhlasíte s veškerými následujícími ustanoveními a tímto uzavíráte s Videoconvert dohodu právního závazného charakteru. Pokud nepřijmete částečně nebo úplně ustanovení uvedena v části Obchodní podmínky Videoconvert, nebo pokud jste otevřeli webovou stránku omylem a nemáte v úmyslu přijmout Obchodní podmínky, nebo pokud nemáte schopnost pochopit nebo přijmout úplně Obchodní podmínky Videoconvert, prosíme, zavřete okamžitě tyto webové stránky a nepoužívejte žádné produkty nabízené Videoconvert.

 

Návštěvníci mají volný přístup k webovým stránkám a jsou oprávněni používat stránky a cílové soubory vyplývající z převodu v souladu s ustanoveními v části Obchodní podmínky Videoconvert a pouze při dodržení souvisejících právních předpisů, mezinárodních úmluv, pouze pro osobní a neobchodní účely, aniž by porušili práva a oprávněné zájmy třetích stran.

 

Obsah Videoconvert je „poskytován jako takový” pouze pro užívání pro osobní účely a nelze jej používat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zveřejňovat, zasílat, prodávat, licencovat nebo provozovat žádným jiným způsobem, než jak je uvedeno v těchto podmínkách nebo pro jiné účely, bez předběžného písemného souhlasu ze strany Videoconvert. Konvertor Videoconvert lze používat jinými webovými stránkami (správci), které chtějí používat přímo konvertor Videoconvert.

 

Vyhrazujeme si právo okamžitě omezit nebo pozastavit přístup jakéhokoliv uživatele ke stránkám Videoconvert, bez oznámení nebo odůvodnění, pokud bylo porušeno jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek.

 

S ohledem na to, že toto je bezplatná služba, vlastník a správce webových stránek Videoconvert se může rozhodnout, bez jakýchkoliv formalit nebo předběžných postupů, bez oznámení, jednostranně, neodůvodněně, bezpodmínečně a dle vlastního uvážení, pozastavit nebo přerušit služby Videoconvert. Dále může vlastník nebo správce jednostranně a dle svého uvážení zamítnout přístup jakémukoli uživateli stránek Videoconvert a/nebo konvertoru.

 

Je přísně zakázáno provozovat webové stránky třetími stranami, narušování používání jakýmkoliv způsobem, a přenášení počítačových virů nebo jakýchkoli prvků, které by mohly ohrozit řádné fungování webových stránek.
Je přísně zakázáno používat jakékoliv automatizované systémy, včetně, ale bez omezení na „boti”, „vyhledávací roboty” a „offline čtečky” apod., které otevírají Videoconvert způsobem, který přenáší více požadavků na servery webových stránek, než je schopen udělat člověk rozumným způsobem, použitím běžného webového prohlížeče.

 

Je zakázáno shromažďovat osobní identifikační údaje z webových stránek Videoconvert, a také používat komunikační systémy nabízené v rámci webových stránek pro obchodní účely.
Používáním webových stránek Videoconvert máte povinnost nevyhýbat se, nedeaktivovat nebo nezasahovat do bezpečnostních systémů webových stránek nebo do systémů, které zabraňují nebo omezují užívání nebo kopírování jakéhokoliv prvku z obsahu webových stránek, nebo které uplatňují omezení při používání webových stránek.

4. Dodržování zákona, práv třetích stran a práv duševního vlastnictví

Videoconvert poskytuje uživateli online konvertor, který lze používat na vlastní a výhradní plnou odpovědnost, a takovým způsobem, aby nebyla nijak ohrožena práva třetích stran.

 

Videoconvert lze používat pouze pro převod video souborů, které obsahují údaje, pro která uživatel vlastní zákonné právo užívání a pro jejich stahování, převod a užívání neexistují zákonná omezení (například, stahování nebo převod jednoho z vlastních video souborů uživatele, stahování nebo převod video souboru pokud bylo toto právo uděleno autorem, stahování nebo převod video souboru dle výjimek uvedených v čl. 33 rumunského Zákona č. 8/1996 o autorském právu a o souvisejících právech ze dne 14. března 1966, stahování nebo převod video souboru do audio souboru pro vzdělávací účely, v mezích zákona a při dodržování právních předpisů). Soubory vyplývající z převodu lze používat pouze pro osobní účely, v žádném případě pro obchodní účely. Uživatel nemá právo zveřejňovat za žádných okolností a žádným způsobem obsah vyplývajícího mp3 souboru.

 

Videoconvert nepovoluje provádění nezákonných činností prostřednictvím webových stránek, včetně činností, které porušují práva duševního vlastnictví. Nemáte právo používat Videoconvert pro převádění souborů, které obsahují nezákonné údaje, které byly získány porušením zákona, které porušují dohody o mlčenlivosti nebo autorská práva jiných osob. Jakékoliv porušení této podmínky bude mít za následek vaší výhradní trestní nebo občanskou odpovědnost.

 

Prosíme, ujistěte se, že ve chvíli, kdy stahujete a/nebo nahráváte soubory nebo jiné materiály na webové stránky (pro použití v rámci konvertoru nebo za jiným účelem), neporušujete práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran. Pokud materiály nahrané na webových stránkách Videoconvert (pro použití v rámci konvertoru nebo jiným způsobem) byly převzaty z jiných webových stránek, souhlasíte, že budete dodržovat politiku daných webových stránek ohledně spravování a užívání těchto informací, údajů a materiálů. Prosíme, přečtěte si a dodržujte podmínky a jakékoliv jiné dokumenty, které upravují podmínky užívání daných webových stránek, v opačném případě berete na sebe riziko porušení podmínek užívání dotyčných údajů a materiálů a riziko, že ponesete právní následky. Zákonné okolnosti, za kterých lze používat údaje a obsah z jiných webových stránek se mohou lišit, podle zákonů platných ve státě uživatele nebo podle zákonů, které platí pro vlastníka zdrojových webových stránek. Máte povinnost se informovat ohledně těchto zákonných požadavků a dodržovat je.

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré činnosti související se stažením údajů z webových stránek třetích stran a jejich nahráním na Videoconvert. Pokud autorská práva k nahranému obsahu, který má být převeden patří třetí straně, podmínky za kterých lze používat a provozovat dané dílo musí být předběžně odsouhlaseny držitelem práva k danému obsahu. Uživatel je odpovědný za zákonnost způsobu, ve kterém je Videoconvert používán. Videoconvert poskytuje pouze potřebnou technickou platformu, a jedná výhradně jako dodavatel použitelného technického produktu z oblasti IT nebo jako dodavatel z informační oblasti. Videoconvert nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli nebo jakékoliv třetí straně za zákonnost údajů nahraných za účelem převodu nebo za způsob, jak jsou používány údaje již převedené.

 

Používání konvertoru Videoconvert bez dodržování platných zákonů, především předpisů týkajících se práv duševního vlastnictví, může vést k zákazu přístupu uživatele k službám poskytovaným webovými stránkami Videoconvert, a poté k zablokování uživatele z našich webových stránek, bez předběžného oznámení, pokud budou zjištěna taková jednání.

 

Videoconvert.com a celý obsah na těchto stránkách: programy, obchodní značky, loga, grafika, texty, audio nebo video soubory, fotografie, obrázky, software a databáze, a jakékoliv jiné materiály zveřejněny na těchto webových stránkách jsou chráněny zákonem o autorském právu a jsou vlastněny MANDARINE INTERNATIONAL S.A. nebo jejími společníky.

 

Webové stránky a jejich obsah jsou chráněny rumunskou legislativou týkající se autorských práv a práv duševního vlastnictví a mezinárodní legislativou v oblasti ochrany autorských práv. Používání loga Videoconvert a jiných obchodních značek Mandarine International S.A. nebo použití jména Videoconvert nebo Mandarine International S.A. jsou přísně zakázány bez našeho předběžného písemného souhlasu.

 

Jakékoliv neoprávněné kopírování, přeměna nebo změna hlavního softwaru používaného webovými stránkami, jsou přísně zakázány bez odsouhlasení držitele autorských práv k aplikaci.

 

Pokud máte podezření, že vaše autorská práva byla porušena neodpovídajícím používáním webových stránek Videoconvert, zašlete nám oznámení, ve kterém uveďte toto porušení práva, s uvedením skutečných údajů, které budou důkazem toho, že vaše práva byla porušena. Oznámení musí obsahovat údaje, které umožní identifikovat zkopírované dílo, webové stránky (odkaz na Internetovou adresu), ze kterých byly údajně převzaty, krátké, ale přesvědčující důkazy, které by zdůrazňovaly to, že jste držitel autorských práv k danému dílu, nebo důkaz toho, že jednáte jménem držitele práva, a čestné prohlášení, ve kterém na sebe berete riziko nést následky, pokud jste nejednal v dobré víře. Oznámení zasílejte na [email protected]

Pokud dostaneme výše uvedené oznámení, správce a/nebo vlastník Videoconvert vynaloží veškerá úsilí pro identifikaci uživatele, který použil produkt neodpovídajícím způsobem a porušil tak práva, a pokusí se zablokovat přístup daného uživatele v budoucnu k Videoconvert.

5. Omezení odpovědnosti

Navštěvováním a používáním Videoconvert se má za to, že používáte webové stránky na vlastní odpovědnost, vy jste ti, kdo odpovídáte za dodržování zákonů, práv třetích stran a podmínek, za kterých je vám produkt poskytován.

 

Videoconvert nebude odpovědný za chování uživatelů a neponese odpovědnost za škody jimi způsobené svým uživatelům nebo třetím stranám, protože Videoconvert poskytuje pouze technický produkt, spolu s podmínkami užívání, které, pokud jsou dodržovány, zajišťují dodržování zákona a zákonných práv a právních zájmů osob.

 

Videoconvert, její vlastník/správce, všechny právnické osoby a přidružené subjekty, nebo které patří do stejné skupiny, smluvní partneři, zaměstnanci a ostatní zástupci Mandarine International S.A., kteří se podílí na implementaci jakýchkoliv služeb nabízených v rámci webových stránek, nejsou odpovědní za přímé nebo nepřímé škody jakéhokoliv druhu, které vyplynou v důsledku používání webových stránek nebo které jsou spojeny s používáním webových stránek a jejich obsahu, ani v situaci, kdy jim byla předběžně oznámena možnost vzniku takových škod. Navíc, nemohou a nebudou zodpovídat za ty, kteří používají Videoconvert ve zlém úmyslu, v rozporu se zákonem nebo nedodržováním stanovených podmínek.

 

Videoconvert na sebe nebere žádné riziko za škody způsobené uživatelům používáním webových stránek, včetně počítačových virů nebo jiných škodlivých prvků, které způsobují škody počítačům nebo jiným elektronickým zařízením vlastněným uživateli, nebo sítím, ze kterých jsou navštěvovány webové stránky, nebo za jakékoliv ztráty údajů. Navštěvování a používání Videoconvert se koná na výhradní odpovědnost uživatele.

 

Videoconvert není odpovědná za změnu, pozastavení nebo přerušení služeb, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek.

V částech, kde webové stránky obsahují názory čtenářů, odpovědnost za obsah těchto názorů patří zcela jejich autorům. Videoconvert si vyhrazuje právo nezveřejňovat názory, které jsou v rozporu s obchodními podmínkami užívání, nebo způsobují jakékoliv škody dobrému jménu Videoconvert, jejich partnerům nebo třetím stranám.

 

Videoconvert nemůže žádným způsobem ručit, že služby, které poskytuje v rámci webových stránek budou nepřetržité, dodávané včas, bezpečné a bez chyb.

Videoconvert zamítá jakoukoliv odpovědnost týkající se povinnosti zajistit přesnost obsahu, který poskytují třetí strany.

 

Veškerý vzdělávací, sociální, informační a multimediální obsah používaný uživatelem prostřednictvím Videoconvert hostují a dodávají externí webové stránky, jejichž obsah je dostupný pro širokou veřejnost. Tyto webové stránky a jejich provozovatelé nesou odpovědnost za hostovaný, ukládaný a/nebo přenášený obsah, a Videoconvert neudržuje žádné vztahy s webovými stránkami třetích stran, tudíž nebude odpovídat za daný obsah a ani jej nemůže kontrolovat.

6. Odkazy na jiné stránky

Webové stránky Videoconvert obsahují odkazy na webové stránky třetích stran nebo na jiné služby, které nevlastní ani neovládají správci Videoconvert. Používání a otevírání těchto odkazů záleží na uživatelích, a ve chvíli kdy je otevřou, uživatelé musí dodržovat politiku příslušné webové stránky. Prosíme, přečtěte si podmínky užívání a prohlášení o mlčenlivosti daných webových stránek třetích stran, před jejich použitím nebo před zadáním osobních údajů nebo jakýchkoliv jiných informací na tyto webové stránky nebo jejich prostřednictvím.

 

Videoconvert neovládá tyto stránky, ani není odpovědná za dostupnost těchto stránek, za jejich obsah, za případné porušení autorských práv, za přesnost a pravdivost informací, které tyto stránky nabízí, za bezpečnostní systémy které má nastaveny, zda obsahují počítačové viry nebo jiné škodlivé prvky, které ohrožují nebo způsobují škody počítači nebo jiným elektronickým zařízením, nebo které by mohly poškodit síť, ze které jste otevřeli webové stránky, nebo za jakékoliv jiné ztráty údajů. Dále, Videoconvert nenese odpovědnost za druh produktů nebo jiných materiálů, které tyto webové stránky nabízí, za obchodní činnosti, které dané stránky provádí, ani za žádné škody nebo ztráty, které by mohly vzniknout uživatelům otevřením daných odkazů nebo za informace, obsah, zboží nebo služby dostupné v rámci daných webových stránek.

7. Změna těchto podmínek

Videoconvert si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nebo nahrazovat obsah podmínek užívání, se zasláním nebo bez zaslání předběžného oznámení uživateli. Nové podmínky nabudou platnosti ve chvíli, kdy budou zveřejněny na webových stránkách a nemají zpětný účinek.

 

Jakákoliv změna, bez ohledu na její významnost, a náhrada obchodních podmínek je provedena dle výhradního uvážení Mandarine International S.A.

Prosíme, kontroluje a pravidelně čtěte tyto podmínky, s ohledem na to, že jakékoliv změny nabudou platnosti okamžitě při jejich zveřejnění na webových stránkách. Používání webových stránek po zveřejnění změn bude považováno za tichou akceptaci těchto změn.

8. Rozhodné právo

Rozhodné právo je právní řád Rumunska. Jakýkoliv spor mezi Videoconvert a uživatelem Videoconvert nebo v souvislosti s dodáváním produktů Videoconvert bude postoupen příslušným rumunským soudním orgánům v místě, kde se nachází sídlo Videoconvert, tj. Bukurešť.

9. Reklamace/Asistence

V případě jakýchkoliv dotazů, pochybností, reklamací, návrhů týkajících se webových stránek nebo služeb nabízených Videoconvert, prosíme, kontaktujte nás na e-mailovou adresu [email protected]

 

Poslední aktualizace byla provedena dne 21. 12. 2016.